Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Bất liệu, thú não nhân đầu ...
Dịch thuật: Khả liên tranh đấu cựu sơn xuyên (106) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Xưng vị "túc hạ"
Sáng tác: Tức sự
Dịch thuật: Chinh phu mạo, thuỳ đan thanh (104) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Bàn Cổ khai thiên lập địa
Dịch thuật: Nguyệt mang mang, tằng chiếu chinh phu mạo (103) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Người đầu tiên tây hành cầu pháp - Pháp Hiển
Dịch thuật: Phong niểu niểu, không xuy tử sĩ hồn (102) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Nhất kiến như cố (Thành ngữ)