Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Dịch thuật: Trang Chu nằm mơ hoá bướm (Đạo kinh cố sự)
Dịch thuật: Hậu kị tây Tràng Dương (51) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Lễ hiến phu tại Ngọ Môn
Dịch thuật: Tiền quân bắc Tế Liễu (50) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Phụ mẫu quan
Dịch thuật: Lộ bàng nhất vọng bái ương ương (49)
Dịch thuật: Thuỷ Hoàng Đế Doanh Chính - Nhân sinh truyền kì
Dịch thuật: Bồi hồi hề lộ bàng (48) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Phạm Lãi (tiếp theo và hết kì 3) (Hổ chi uy)
Dịch thuật: Phân trình hề hà lương (47) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Khẩu nhược huyền hà (Thành ngữ)
Dịch thuật: Quân kị kiêu mã bạch như tuyết (42) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)