Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Bất võ bất văn, hung bối khởi đồng bổ tử .....
Dịch thuật: Nghi thức "bái thiên địa" trong hôn lễ từ đâu mà ra
Dịch thuật: Biết đâu nhắn cá gởi chim (249) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Hương phiêu thập lí hoàng kim túc ....
Dịch thuật: Số lượng tính thị toàn Trung Quốc
Câu đối: Nhân tính giáng đê, huỷ Phật giới pháp, nhiễu Phật môn, thối duyên đa nhi nghiệp chướng trọng .....
Dịch thuật: Phong hoả liên tam nguyệt. Gia thư đê vạn câm (kim)
Câu đối: Nùng úc phân phương khai tuyết biện .....
Dịch thuật: Tại sao là "nam tả nữ hữu"
Dịch thuật: Những là én bắc nhạn nam (239) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Triêu khai quốc sắc kinh thành động .....
Dịch thuật: "Ngũ xích đồng tử" và "tam thốn thiệt"