Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Hồ điệp khứ lai, bạch mộng tổng cầu li khổ hải
Dịch thuật: Chữ "vu" 巫
Câu đối: Hồng y tiếu khán trì trung nguyệt
Dịch thuật: Thênh thênh nhẹ bước thanh vân (159) (Nhị độ mai)
Dịch thuật: Chữ "dữ / dự" 与 / 與 (Đối chiếu tự điển)
Câu đối: Kì hoa chước chước Vũ Lăng sắc
Dịch thuật: Tô Lân khéo dâng thơ
Câu đối: Bách chu giáp ngạn, kì diệp trăn trăn, ngư phủ lai tiền do nộ phóng
Dịch thuật: Ngũ lộ Tài thần