Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Nùng úc phân phương khai tuyết biện .....
Dịch thuật: Tại sao là "nam tả nữ hữu"
Dịch thuật: Những là én bắc nhạn nam (239) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Triêu khai quốc sắc kinh thành động .....
Dịch thuật: "Ngũ xích đồng tử" và "tam thốn thiệt"
Câu đối: Hiền thần lương tướng, cử trực ức tà, biện công đường đường chính chính .....
Dịch thuật: Hoàn Nhan Tông Hiến và Hoàn Nhan Khuông
Dịch thuật: Ngự khen tú khẩu cẩm tâm (229) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Lá hồng ra mối chỉ hồng (223) (Bích Câu kì ngộ)