Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Dịch thuật: Chữ "đạo" 盜 và chữ "tặc" 賊 trong Hán ngữ cổ (Vương Lực)
Dịch thuật: Không sơn diệp tố đôi (330) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Đề Lâm An sơn thuỷ (Hoàn Nhan Lượng)
Dịch thuật: Vi vũ giang lâu địch nhất thanh (328) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: "Sở từ" - Mạch nguồn của chủ nghĩa lãng mạn (tiếp theo)
Câu đối: Tài sơ trí thiển, thực nhược hổ, tố nhược miêu, chúng nhân ki trào tự tại. Hậu kiểm ...
Dịch thuật: "Sở từ" - Mạch nguồn của chủ nghĩa lãng mạn
Dịch thuật: Bắc lai hoà thử bán hoang thành (327) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Sự phát hiện giáp cốt văn
Câu đối: Xử cao lâu, thực mĩ vị, bất thời chung nhật hoan du, yến tịch du triêu chi dật lạc ...