Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Khẩu xuất tục ngôn, phách thủ đồng hoan chân mã mã .....
Dịch thuật: Nhất tâm bất khả nhị dụng
Dịch thuật: Của chung huy hoắc đâu bằng (29) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Huyền nguyệt kim phong hoàng cúc kính .....
Dịch thuật: Quá trình phát triển tín ngưỡng Ma Tổ đời Tống
Câu đối: Nguyệt bạch phong thanh, giang thượng phiếm du chu nhất diệp .....
Dịch thuật: Còn khi đồng ấu mải vui cửa Trình (22) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Vạn tử nhất sinh (Thành ngữ cố sự)
Câu đối: Ác bá ác tăng tề ác quỷ .....
Dịch thuật: Phúc lành nhờ ấm xuân huyên (19) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Hoàng Nhân sơn, Trung Hoàng sơn, Tây Hoàng sơn (Sơn hải kinh)