Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Dịch thuật: Hàm Đan học bộ (Thường dụng điển cố)
Câu đối: Họa quốc ương dân, phú quý tham cầu, giảo kế vô liêm vô sỉ .....
Dịch thuật: Cá chìm mặt nước, nhạn sa lưng trời (98) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Chó sói và hươu (Ngụ ngôn phi cầm tẩu thú)
Câu đối: Nghiêm hàn bão tiết kham quân tử .....
Dịch thuật: Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim (Tăng quảng hiền văn)
Dịch thuật: Dĩ lân vi hác (Thành ngữ cố sự)
Dịch thuật: Quần Nghê tha thướt, sóng Tương rườm rà (96) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Lộ lãnh thâm lâm trường tố nhã .....