Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Dịch thuật: Tử Cống vấn vu Khổng Tử ..... (Khổng Tử gia ngữ)
Dịch thuật: Niệm chinh nhân hề nang thác đơn (292) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Phú quý tất yếu khiêm cung, y lộc vụ nhu kiệm trí (Vi lô dạ thoại)
Dịch thuật: Lễ khí (kì 4 - hết) - Tượng trưng tường thuỵ
Dịch thuật: Bão ngân tranh hề bất nhẫn đàn (290) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Chữ "đạt" 达  達  (Đối chiếu tự điển)
Dịch thuật: Mã thủ thị chiêm (Thành ngữ)
Dịch thuật: Muộn sầu hoá tác cửu tuyền than (288) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Câu đối: Loạn bang nhiễu chúng, tụ đảng kết bằng, khốc ngược vô điều phất tác ...
Dịch thuật: Những biệt danh của Trùng dương tiết