• Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

  DA LUẬT TÔNG CHÂN

            Da Luật Tông Chân 耶律宗真 (1016 – 1055), tức Liêu Hưng Tông 辽兴宗, tự Di Bất Cận 夷不堇, tiểu tự Chỉ Cốt 只骨. Tộc Khất Đan 契丹 (1), con trưởng của Liêu Thánh Tông 辽圣宗. 16 tuổi lên ngôi, tại vị 24 năm, có nhiều cống hiến, xuất binh đánh Bắc Tống và Tây Hạ, khiến Bắc Tống tăng nạp tuế cống, Tây Hạ nghị hoà xưng phiên. Năm Trùng Hi 重熹 thứ 24 (1055) bệnh và qua đời, miếu hiệu Hưng Tông 兴宗. Hưng Tông từ nhỏ đã thông minh, lớn lên càng khôi vĩ, đại độ khoan dung. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ham Nho thuật, thông âm luật, thích ngâm vịnh. Ông từng lâm hạnh đến nhà Tiêu Vô Khúc 萧无曲, em của hoàng hậu, quân thần tại Khúc thuỷ 曲水 uống rượu làm thơ; lại từng đến Nam Kinh 南京, ngự tại điện Nguyên Hoà 元和, lấy Nhật xạ tam thập lục hùng phú 日射三十六熊赋  Hạnh yến thi 幸燕诗 làm đầu đề thi Tiến sĩ. Trong Liêu sử 辽史 phần bản kỉ có chép, ông nhiều lần cùng quần thần yến ẩm làm thơ, nhiều lần ban tặng thơ cho các thần liêu, đồng thời cũng chép ông và sứ giả triều Tống cùng câu cá làm thơ. Ông không chỉ cất nhắc văn thần, mà còn xem thi nhân Tiêu Hàn Gia Nô 萧韩家奴 (2) là “thi hữu”. Nhưng hiện chỉ có 1 bài Tư không Đại sư bất khẳng phú thi, dĩ thi khiêu chi 司空大师不肯赋诗, 以诗挑之 và bài Tứ Da Luật Nhân Tiên thi 赐耶律仁先 khuyết 2 câu, lần lượt thấy ở Liêu Đông hành bộ chí 辽东行部志 Da Luật Nhân Tiên mộ chí 耶律仁先墓志.
  Tư không Đại sư sa môn Hải Sơn 海山trong Hoạ Hưng Tông thi nhị thủ 和兴宗诗二首ca ngợi ông rằng:
  Thiên tài thiên tử dĩ thiện ngâm
  天才天子已善吟
  (Vị thiên tử thiên tài giỏi ngâm vịnh)
            Toàn Liêu văn 全辽文quyển 2 đã thu thập 45 bài văn của ông. Sự tích hành trạng của ông được thấy trong Liêu sử 辽史 từ quyển 18 đến quyển 20 Hưng Tông bản kỉ 兴宗本纪, Khất Đan quốc chí 契丹国志 quyển 8 Hưng Tông hoàng đế 兴宗皇帝.
                                                              (Tra Hồng Đức 查洪德)

  Chú của người dịch
  1- Khất Đan 契丹
       - Trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ  có các âm độc như sau:
  “khế” “khiết” “tiết” “khất” với nghĩa khác nhau. Riêng âm “khất” ghi rằng:
            Khất Đan 契丹tên một nước nhỏ ngày xưa, thuộc tỉnh Trực Lệ bây giờ. Sau đổi là nước Liêu (trang 124).
            - Trong Khang Hi tự điển 康熙字典 trang 187 cũng các âm như trên. Riêng với âm “khất” ghi rằng:
            Tập vận 集韻phiên thiết là KHI CẬT 欺訖  (khất).
            Khất Đan, quốc hiệu. Tống vi nam triều, Khất Đan vi bắc triều, hậu cải hiệu Liêu.
  契丹, 國號. 宋為南朝, 契丹為北朝, 後改號遼
            (Khất Đan là tên nước. Tống là nam triều, Khất Đan là bắc triều, sau đổi gọi là Liêu)
            Như vậy tên tộc người, tên nước đọc là “Khất Đan”
  2- Tiêu Hàn Gia Nô 萧韩家奴: tự Quát Ninh 括寧, người Hề , tướng lĩnh nước Liêu.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 16/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC VĂN HỌC GIA ĐẠI TỪ ĐIỂN
  LIÊU, KIM, NGUYÊN QUYỂN
  中国文学家大辞典
  , , 元卷
  Chủ biên: Đặng Thiệu Cơ 邓绍基, Dương Liêm 杨镰
  Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2006.

  Dịch thuật: Da Luật Tông Chân

  Đăng lúc  20:36  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  DA LUẬT TÔNG CHÂN

            Da Luật Tông Chân 耶律宗真 (1016 – 1055), tức Liêu Hưng Tông 辽兴宗, tự Di Bất Cận 夷不堇, tiểu tự Chỉ Cốt 只骨. Tộc Khất Đan 契丹 (1), con trưởng của Liêu Thánh Tông 辽圣宗. 16 tuổi lên ngôi, tại vị 24 năm, có nhiều cống hiến, xuất binh đánh Bắc Tống và Tây Hạ, khiến Bắc Tống tăng nạp tuế cống, Tây Hạ nghị hoà xưng phiên. Năm Trùng Hi 重熹 thứ 24 (1055) bệnh và qua đời, miếu hiệu Hưng Tông 兴宗. Hưng Tông từ nhỏ đã thông minh, lớn lên càng khôi vĩ, đại độ khoan dung. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ham Nho thuật, thông âm luật, thích ngâm vịnh. Ông từng lâm hạnh đến nhà Tiêu Vô Khúc 萧无曲, em của hoàng hậu, quân thần tại Khúc thuỷ 曲水 uống rượu làm thơ; lại từng đến Nam Kinh 南京, ngự tại điện Nguyên Hoà 元和, lấy Nhật xạ tam thập lục hùng phú 日射三十六熊赋  Hạnh yến thi 幸燕诗 làm đầu đề thi Tiến sĩ. Trong Liêu sử 辽史 phần bản kỉ có chép, ông nhiều lần cùng quần thần yến ẩm làm thơ, nhiều lần ban tặng thơ cho các thần liêu, đồng thời cũng chép ông và sứ giả triều Tống cùng câu cá làm thơ. Ông không chỉ cất nhắc văn thần, mà còn xem thi nhân Tiêu Hàn Gia Nô 萧韩家奴 (2) là “thi hữu”. Nhưng hiện chỉ có 1 bài Tư không Đại sư bất khẳng phú thi, dĩ thi khiêu chi 司空大师不肯赋诗, 以诗挑之 và bài Tứ Da Luật Nhân Tiên thi 赐耶律仁先 khuyết 2 câu, lần lượt thấy ở Liêu Đông hành bộ chí 辽东行部志 Da Luật Nhân Tiên mộ chí 耶律仁先墓志.
  Tư không Đại sư sa môn Hải Sơn 海山trong Hoạ Hưng Tông thi nhị thủ 和兴宗诗二首ca ngợi ông rằng:
  Thiên tài thiên tử dĩ thiện ngâm
  天才天子已善吟
  (Vị thiên tử thiên tài giỏi ngâm vịnh)
            Toàn Liêu văn 全辽文quyển 2 đã thu thập 45 bài văn của ông. Sự tích hành trạng của ông được thấy trong Liêu sử 辽史 từ quyển 18 đến quyển 20 Hưng Tông bản kỉ 兴宗本纪, Khất Đan quốc chí 契丹国志 quyển 8 Hưng Tông hoàng đế 兴宗皇帝.
                                                              (Tra Hồng Đức 查洪德)

  Chú của người dịch
  1- Khất Đan 契丹
       - Trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ  có các âm độc như sau:
  “khế” “khiết” “tiết” “khất” với nghĩa khác nhau. Riêng âm “khất” ghi rằng:
            Khất Đan 契丹tên một nước nhỏ ngày xưa, thuộc tỉnh Trực Lệ bây giờ. Sau đổi là nước Liêu (trang 124).
            - Trong Khang Hi tự điển 康熙字典 trang 187 cũng các âm như trên. Riêng với âm “khất” ghi rằng:
            Tập vận 集韻phiên thiết là KHI CẬT 欺訖  (khất).
            Khất Đan, quốc hiệu. Tống vi nam triều, Khất Đan vi bắc triều, hậu cải hiệu Liêu.
  契丹, 國號. 宋為南朝, 契丹為北朝, 後改號遼
            (Khất Đan là tên nước. Tống là nam triều, Khất Đan là bắc triều, sau đổi gọi là Liêu)
            Như vậy tên tộc người, tên nước đọc là “Khất Đan”
  2- Tiêu Hàn Gia Nô 萧韩家奴: tự Quát Ninh 括寧, người Hề , tướng lĩnh nước Liêu.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 16/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC VĂN HỌC GIA ĐẠI TỪ ĐIỂN
  LIÊU, KIM, NGUYÊN QUYỂN
  中国文学家大辞典
  , , 元卷
  Chủ biên: Đặng Thiệu Cơ 邓绍基, Dương Liêm 杨镰
  Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2006.

  Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019  THUỴ VÀ HIỆU
  (tiếp theo)

            Niên hiệu 年号, là danh hiệu ghi năm của hoàng đế phong kiến. Niên hiệu bắt đầu có từ thời Hán Vũ Đế 汉武帝, năm Hán Vũ Đế lên ngôi (năm 140 trước công nguyên) xưng là “Kiến Nguyên nguyên niên” 建元元年, năm sau xưng là “Kiến Nguyên nhị niên” 建元二年 v.v... Tân quân lên ngôi tất phải thay đổi niên hiệu, xưng là “cải nguyên” 改元. Cùng một hoàng đế, trong thời gian trị vì cũng có thể cải nguyên, ví dụ Hán Vũ Đế từng cải nguyên là Nguyên Quang 元光, Nguyên Sóc 元朔, Nguyên Thú 元狩, Nguyên Đỉnh 元鼎, Nguyên Phong 元封, Thái Sơ 太初, Thiên Hán 天汉, Thái Thuỷ 太始, Chinh Hoà 征和 (1) v.v... Hoàng đế hai đời Minh Thanh về cơ bản không cải nguyên, nhân đó có thể lấy niên hiệu làm xưng vị hoàng đế, ví dụ Minh Thế Tông 明世宗 được xưng là Gia Tĩnh hoàng đế 嘉竫皇帝, Thanh Cao Tông 清高宗được xưng là Càn Long hoàng đế 乾隆皇帝.v.v...
            Cuối cùng trình bày đơn giản về vấn đề tị huý.
            Gọi là tị huý chính là không gọi thẳng tên của vị quân chủ hoặc của bậc tôn trưởng, phàm gặp phải những chữ tương đồng với tên của vị quân chủ hoặc  tôn trưởng, thì phải dùng các biện pháp như đổi chữ khác, viết khuyết bút để tị huý, kết quả là gây ra một số hỗn loạn về ngữ văn. Ví dụ như:
            Hán Cao Tổ tên (Bang), (bang) đổi thành (quốc). Trong Luận ngữ - Vi Tử 论语 - 微子 có câu:
  Hà tất khứ phụ mẫu chi bang.
  何必去父母之邦
  Trên Thạch kinh tàn bi 石经残碑 đời Hán khắc rằng:
  Hà tất khứ phụ mẫu chi quốc.
  何必去父母之国
            Hán Văn Đế tên (Hằng), (hằng) đổi thành (thường). 恒山 (Hằng sơn) đổi thành常山 (Thường sơn).
            Đường Thái Tông tên 世民 (Thế Dân), (thế) đổi thành (đại) hoặc đổi thành (hệ), (dân) đổi thành (nhân). 三世 (tam thế) xưng là 三代 (tam đại), 世本 (thế bản) đổi thành 系本 (hệ bản), đem 民风 (dân phong) trong Bộ xà giả thuyết 捕蛇者说 của Liễu Tông Nguyên 柳宗元 viết thành 人风 (nhân phong).
            Đường Cao Tông tên (Trị), (trị) đổi thành (lí), hoặc đổi thành  (trì), đổi thành (hoá). Đem câu 治乱不知 (trị loạn bất tri) trong Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿归盘谷序 của Hàn Dũ 韩愈 viết thành 理乱不知 (lí loạn bất tri); Lí Hiền 李贤 đem câu 治庆氏礼 (trị Khánh thị lễ) trong Hậu Hán thư – Tào Bao truyện 后汉书 - 曹褒传 viết thành 持庆氏礼 (trì Khánh thị lễ), đem câu 治国之日舒以长 (trị quốc chi nhật thư dĩ trường) trong Hậu Hán thư – Vương Phù truyện后汉书 - 王符传 đổi thành化国之日舒以长 (hoá quốc chi nhật thư dĩ trường).
            Thanh Thánh Tổ (Khang Hi) tên 玄烨 (Huyền Diệp), (huyền) đổi thành (nguyên), (diệp) đổi thành (dục). Chúng ta đọc những trứ tác của người Thanh hoặc cổ thư khắc vào đời Thanh cần phải chú ý, nhiều chỗ vốn là chữ (huyền), như 玄鸟 (huyền điểu), 玄武 (huyền vũ), 玄黄 (huyền hoàng) v.v... đều được viết thành (nguyên).
            Trên đây là những ví dụ tị “quân huý” 君讳. Ngoài ra văn nhân còn tị “gia huý” 家讳. Ví dụ:
            Phụ thân của Hoài Nam Vương An tên (Trường), (trường) đổi thành (tu). Câu 长短相形 (trường đoản tương hình) ở Lão Tử 老子, trong Hoài Nam Tử - Tề tục huấn 淮南子 - 齐俗训 đổi viết thành 短修相形 (đoản tu tương hình).
            Tổ phụ của Tô Thức tên (Tự), trong văn chương của Tô Tuân 苏洵 đổi (tự) viết thành (dẫn), Tô Thức 苏轼  viết tự cho người khác lại đổi dùng chữ (tự).
            Thời thượng cổ không huý “hiềm danh” 嫌名. Gọi “hiềm danh” là chỉ những chữ có âm đọc giống hoặc gần giống với tên của vị quân chủ hoặc bậc tôn trưởng. Ví dụ Hán Hoà Đế tên (Triệu),  chữ đồng âm, do không huý hiềm danh cho nên từ 京兆 (kinh triệu) không thay đổi chữ. Sau thời Tam Quốc dần dần tị hiềm danh, phụ thân của Tuỳ Văn Đế tên (Trung), nhân vì với đồng âm, cho nên liên đới tị chữ , (trung) đổi viết thành (nội), tên chức quan 中书 (Trung thư) đổi thành 内史 (Nội sử), đó là những ví dụ về huý hiềm danh.
            Do bởi tị huý, thậm chí cải biến cả tên hoặc họ của người khác. Hán Văn Đế tên (Hằng), 田恒 (Điền Hằng) thời Xuân Thu được đổi thành 田常 (Điền Thường); Hán Cảnh Đế tên (Khải), 微子启 (Vi Tử Khải) được đổi thành微子开 (Vi Tử Khai); Hán Vũ Đế tên (Triệt), 蒯彻 (Khoái Triệt) được đổi thành  蒯通 (Khoái Thông); Hán Minh Đế tên (Trang), 庄助 (Trang Trợ) được đổi thành 严助 (Nghiêm Trợ). Lưu Tri Cơ 刘知几 viết Thông sử 通史, người đời sau tị huý Đường Huyền Tông Lí Long Cơ 李隆基 ( với đồng âm), đổi刘知几著 (Lưu Tri Cơ trứ) thành 刘子玄著 (Lưu Tử Huyền  trứ), (Tử Huyền 子玄 là tên tự của Lưu Tri Cơ刘知几). Đến đời Thanh, để tị huý Thanh Thánh Tổ, lại khôi phục là 刘知几著 (Lưu Tri Cơ trứ), nhưng khi nhắc tới 刘子玄 (Lưu Tử Huyền) thì lại đổi gọi là 刘子元 (Lưu Tử Nguyên). Địa danh, quan danh cùng không ít trường hợp do bởi tị huý mà thay đổi, ở đây không trình bày.
            Những điều trình bày ở trên là tị huý đổi chữ. Còn như tị huý khuyết bút (tức viết bới nét) thì đến đời Đường mới có. Ví dụ tị huý Đường Thái Tông Lí Thế Dân, chữ  (thế) viết thành ; tị huý Tông Chân Tông Triệu Hằng 赵恒, chữ viết bớt nét ngang cuối bên phải; tị huý Thánh Thế Tông, chữ (dận) viết bớt nét phẩy móc bên phải; tị huý Thanh Tuyên Tông, chữ (ninh) viết bớt chữ  (đinh)  ở dưới; tị huý Khổng Tử, chữ (khâu) viết bớt nét sổ ngắn bên phải v.v... (hết)

  Chú của nguyên tác
  1- Có người cho rằng 征和 (chinh hoà) phải viết là 延和 (diên hoà), do hình dạng gần giống nhau nên nhầm.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 15/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
  中国古代文化常识
  Chủ biên: Vương Lực 王力
  Bắc Kinh: Trung Quốc Nhân dân Đại học xuất bản xã, 2012

  Dịch thuật: Thuỵ và hiệu (tiếp theo)

  Đăng lúc  20:30  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  THUỴ VÀ HIỆU
  (tiếp theo)

            Niên hiệu 年号, là danh hiệu ghi năm của hoàng đế phong kiến. Niên hiệu bắt đầu có từ thời Hán Vũ Đế 汉武帝, năm Hán Vũ Đế lên ngôi (năm 140 trước công nguyên) xưng là “Kiến Nguyên nguyên niên” 建元元年, năm sau xưng là “Kiến Nguyên nhị niên” 建元二年 v.v... Tân quân lên ngôi tất phải thay đổi niên hiệu, xưng là “cải nguyên” 改元. Cùng một hoàng đế, trong thời gian trị vì cũng có thể cải nguyên, ví dụ Hán Vũ Đế từng cải nguyên là Nguyên Quang 元光, Nguyên Sóc 元朔, Nguyên Thú 元狩, Nguyên Đỉnh 元鼎, Nguyên Phong 元封, Thái Sơ 太初, Thiên Hán 天汉, Thái Thuỷ 太始, Chinh Hoà 征和 (1) v.v... Hoàng đế hai đời Minh Thanh về cơ bản không cải nguyên, nhân đó có thể lấy niên hiệu làm xưng vị hoàng đế, ví dụ Minh Thế Tông 明世宗 được xưng là Gia Tĩnh hoàng đế 嘉竫皇帝, Thanh Cao Tông 清高宗được xưng là Càn Long hoàng đế 乾隆皇帝.v.v...
            Cuối cùng trình bày đơn giản về vấn đề tị huý.
            Gọi là tị huý chính là không gọi thẳng tên của vị quân chủ hoặc của bậc tôn trưởng, phàm gặp phải những chữ tương đồng với tên của vị quân chủ hoặc  tôn trưởng, thì phải dùng các biện pháp như đổi chữ khác, viết khuyết bút để tị huý, kết quả là gây ra một số hỗn loạn về ngữ văn. Ví dụ như:
            Hán Cao Tổ tên (Bang), (bang) đổi thành (quốc). Trong Luận ngữ - Vi Tử 论语 - 微子 có câu:
  Hà tất khứ phụ mẫu chi bang.
  何必去父母之邦
  Trên Thạch kinh tàn bi 石经残碑 đời Hán khắc rằng:
  Hà tất khứ phụ mẫu chi quốc.
  何必去父母之国
            Hán Văn Đế tên (Hằng), (hằng) đổi thành (thường). 恒山 (Hằng sơn) đổi thành常山 (Thường sơn).
            Đường Thái Tông tên 世民 (Thế Dân), (thế) đổi thành (đại) hoặc đổi thành (hệ), (dân) đổi thành (nhân). 三世 (tam thế) xưng là 三代 (tam đại), 世本 (thế bản) đổi thành 系本 (hệ bản), đem 民风 (dân phong) trong Bộ xà giả thuyết 捕蛇者说 của Liễu Tông Nguyên 柳宗元 viết thành 人风 (nhân phong).
            Đường Cao Tông tên (Trị), (trị) đổi thành (lí), hoặc đổi thành  (trì), đổi thành (hoá). Đem câu 治乱不知 (trị loạn bất tri) trong Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿归盘谷序 của Hàn Dũ 韩愈 viết thành 理乱不知 (lí loạn bất tri); Lí Hiền 李贤 đem câu 治庆氏礼 (trị Khánh thị lễ) trong Hậu Hán thư – Tào Bao truyện 后汉书 - 曹褒传 viết thành 持庆氏礼 (trì Khánh thị lễ), đem câu 治国之日舒以长 (trị quốc chi nhật thư dĩ trường) trong Hậu Hán thư – Vương Phù truyện后汉书 - 王符传 đổi thành化国之日舒以长 (hoá quốc chi nhật thư dĩ trường).
            Thanh Thánh Tổ (Khang Hi) tên 玄烨 (Huyền Diệp), (huyền) đổi thành (nguyên), (diệp) đổi thành (dục). Chúng ta đọc những trứ tác của người Thanh hoặc cổ thư khắc vào đời Thanh cần phải chú ý, nhiều chỗ vốn là chữ (huyền), như 玄鸟 (huyền điểu), 玄武 (huyền vũ), 玄黄 (huyền hoàng) v.v... đều được viết thành (nguyên).
            Trên đây là những ví dụ tị “quân huý” 君讳. Ngoài ra văn nhân còn tị “gia huý” 家讳. Ví dụ:
            Phụ thân của Hoài Nam Vương An tên (Trường), (trường) đổi thành (tu). Câu 长短相形 (trường đoản tương hình) ở Lão Tử 老子, trong Hoài Nam Tử - Tề tục huấn 淮南子 - 齐俗训 đổi viết thành 短修相形 (đoản tu tương hình).
            Tổ phụ của Tô Thức tên (Tự), trong văn chương của Tô Tuân 苏洵 đổi (tự) viết thành (dẫn), Tô Thức 苏轼  viết tự cho người khác lại đổi dùng chữ (tự).
            Thời thượng cổ không huý “hiềm danh” 嫌名. Gọi “hiềm danh” là chỉ những chữ có âm đọc giống hoặc gần giống với tên của vị quân chủ hoặc bậc tôn trưởng. Ví dụ Hán Hoà Đế tên (Triệu),  chữ đồng âm, do không huý hiềm danh cho nên từ 京兆 (kinh triệu) không thay đổi chữ. Sau thời Tam Quốc dần dần tị hiềm danh, phụ thân của Tuỳ Văn Đế tên (Trung), nhân vì với đồng âm, cho nên liên đới tị chữ , (trung) đổi viết thành (nội), tên chức quan 中书 (Trung thư) đổi thành 内史 (Nội sử), đó là những ví dụ về huý hiềm danh.
            Do bởi tị huý, thậm chí cải biến cả tên hoặc họ của người khác. Hán Văn Đế tên (Hằng), 田恒 (Điền Hằng) thời Xuân Thu được đổi thành 田常 (Điền Thường); Hán Cảnh Đế tên (Khải), 微子启 (Vi Tử Khải) được đổi thành微子开 (Vi Tử Khai); Hán Vũ Đế tên (Triệt), 蒯彻 (Khoái Triệt) được đổi thành  蒯通 (Khoái Thông); Hán Minh Đế tên (Trang), 庄助 (Trang Trợ) được đổi thành 严助 (Nghiêm Trợ). Lưu Tri Cơ 刘知几 viết Thông sử 通史, người đời sau tị huý Đường Huyền Tông Lí Long Cơ 李隆基 ( với đồng âm), đổi刘知几著 (Lưu Tri Cơ trứ) thành 刘子玄著 (Lưu Tử Huyền  trứ), (Tử Huyền 子玄 là tên tự của Lưu Tri Cơ刘知几). Đến đời Thanh, để tị huý Thanh Thánh Tổ, lại khôi phục là 刘知几著 (Lưu Tri Cơ trứ), nhưng khi nhắc tới 刘子玄 (Lưu Tử Huyền) thì lại đổi gọi là 刘子元 (Lưu Tử Nguyên). Địa danh, quan danh cùng không ít trường hợp do bởi tị huý mà thay đổi, ở đây không trình bày.
            Những điều trình bày ở trên là tị huý đổi chữ. Còn như tị huý khuyết bút (tức viết bới nét) thì đến đời Đường mới có. Ví dụ tị huý Đường Thái Tông Lí Thế Dân, chữ  (thế) viết thành ; tị huý Tông Chân Tông Triệu Hằng 赵恒, chữ viết bớt nét ngang cuối bên phải; tị huý Thánh Thế Tông, chữ (dận) viết bớt nét phẩy móc bên phải; tị huý Thanh Tuyên Tông, chữ (ninh) viết bớt chữ  (đinh)  ở dưới; tị huý Khổng Tử, chữ (khâu) viết bớt nét sổ ngắn bên phải v.v... (hết)

  Chú của nguyên tác
  1- Có người cho rằng 征和 (chinh hoà) phải viết là 延和 (diên hoà), do hình dạng gần giống nhau nên nhầm.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 15/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
  中国古代文化常识
  Chủ biên: Vương Lực 王力
  Bắc Kinh: Trung Quốc Nhân dân Đại học xuất bản xã, 2012

  Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019  THUỴ VÀ HIỆU

            Thuỵ pháp 谥法 là tiêu chuẩn đặt cho thuỵ hiệu 谥号. Thuỵ hiệu là một số chữ cố định, những chữ này được phú cho một hàm nghĩa đặc định, dùng để chỉ mĩ đức, ác đức của người mất. Đại để có thể phân thuỵ hiệu ra làm 3 loại:
  1- Biểu dương, ví dụ:
            Kinh vĩ thiên địa viết Văn                 经纬天地曰文
            Uy cường duệ đức viết Vũ                威强睿德曰武
            Thánh văn chu đạt viết Chiêu            圣闻周达曰昭
            Hành nghĩa duyệt dân viết Nguyên   行义悦民曰元
            Bố cương trị kỉ viết Bình                  布纲治纪曰平
            Tịch thổ phục viễn viết Hoàn            辟土服远曰桓
            Ôn nhu hiếu nhạc viết Khang            温柔好乐曰康
            Bố nghĩa hành cương viết Cảnh        布义行刚曰景
            Nhu chất từ dân viết Huệ                   柔质慈民曰惠
            Thánh thiện văn chu viết Tuyên        圣善闻周曰宣
            An dân lập chính viết Thành              安民立政曰成
            Chiếu lâm tứ phương viết Minh         照临四方曰明
            Thánh minh duệ trí viết Hiến             圣明睿知曰献
            Bố đức chấp nghĩa viết Mục              布德执义曰穆
  2- Phê bình, ví dụ:
            Loạn nhi bất tổn viết Linh (1)              乱而不损曰灵
            Sát lục vô cô viết Lệ                           杀戮无辜曰厉
            Hiếu nội viễn lễ viết Dạng                  好内远礼曰炀
  3- Đồng tình, ví dụ:
            Cung nhân đoản chiết viết Ai             恭仁短折曰哀
            Từ nhân đoản chiết viết Hoài             慈仁短折曰怀
            Tại quốc tao ưu viết Mẫn                   在国遭忧曰愍   

  Thuỵ hiệu thời thượng cổ đa phần dùng 1 chữ, nhưng cũng có 2 hoặc 3 chữ, ví dụ:
            Chu Bình Vương                  Tần Mục Công  
  Trịnh Công             Tề Hoàn Công  
       Nguỵ An Li Vương  安釐       Triệu Hiếu Thành Vương 孝成
       Trinh Huệ Văn Tử    贞惠文
  Thuỵ hiệu đời sau trừ hoàng đế ra, đại đa số dùng 2 chữ, ví dụ:
            Tuyên Thành Hầu (Hoắc Quang)    宣成(霍光)
            Trung Vũ Hầu (Chư Cát Lượng)     忠武(诸葛亮)
            Văn Trung Công (Âu Dương Tu)    文忠(欧阳修)
            Vũ Mục Vương (Nhạc Phi)              武穆    (岳飞)
            Ngoài ra còn có tư thuỵ, đây là thuỵ hiệu của học giả có danh vọng sau khi mất được thân hữu đặt cho, ví dụ Trần Thật 陈寔thời Đông Hán sau khi mất, bà con bạn bè đến viếng có hơn 3 vạn người, đặt cho thuỵ là Văn Phạm Tiên Sinh 文范先生. Đào Uyên Minh 陶渊明 thời Tấn sau khi mất, Nhan Diên Niên 颜延年đã viết bài luỵ (*), đặt cho thuỵ là Tĩnh Tiết Trưng Sĩ 靖节征士. Trương Tái 张载thời Tống sau khi mất, môn nhân đặt cho thuỵ là Minh Thành Phu Tử 明诚夫子.  
            Hoàng đế phong kiến trước thuỵ hiệu còn có miếu hiệu 庙号. Từ đời Hán trở đi, vị hoàng đế đầu tiên của mỗi triều đại nhìn chung xưng là Thái Tổ 太祖, Cao Tổ 高祖hoặc Thế Tổ 世祖, các vị tự quân nối sau xưng là Thái Tông 太宗, Thế Tông 世宗... (2). Đơn cử như: toàn hiệu của Hán Cao Tổ 汉高祖là Thái Tổ Cao Hoàng Đế 太祖高皇帝. Toàn hiệu của Hán Văn Đế 汉文帝là Thái Tông Hiếu Văn Hoàng Đế 太宗孝文皇帝 (3). Toàn hiệu của Hán Vũ Đế 汉武帝là Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế 世宗孝武皇帝. Toàn hiệu của Nguỵ Văn Đế 魏文帝là Thế Tổ Văn Hoàng Đế 世祖文皇帝. Toàn hiệu của Tuỳ Văn Đế 隋文帝là Cao Tổ Văn Hoàng Đế 高祖文皇帝 v.v...
            Từ thời Đường trở đi, hoàng đế còn có tôn hiệu, đây là hiệu được phụng dâng lúc còn sống (4). Ví dụ năm Khai Nguyên 开元 thứ 27 (năm 739), Đường Huyền Tông 唐玄宗nhận tôn hiệu là Khai Nguyên Thánh Văn Thần Vũ Hoàng Đế 开元圣文神武皇帝; năm Càn Đức 乾德 nguyên niên (năm 963), Tống Thái Tổ 宋太祖 nhận tôn hiệu là Ứng Thiên Quảng Vận Nhân Thánh Văn Vũ Chí Đức Hoàng Đế 应天广运仁圣文武至德皇帝. Tôn hiệu có thể được dâng mấy lần, đều là những từ tôn sùng ca ngợi, trên thực tế là a dua tâng bốc (5). Cũng có hoàng đế sau khi mất được dâng tôn hiệu, ví dụ Đường Cao Tông 唐高宗sau khi mất, đến năm Thiên Bảo 天宝 thứ 13 (năm 754) được dâng tôn hiệu là Thần Nghiêu Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế 神尧大圣大光孝皇帝. Tôn hiệu mà sau khi mất dâng lên cũng có thể gọi là thuỵ hiệu, như vậy, số chữ của thuỵ hiệu tăng nhiều. Từ thời Đường trở về trước, đối với vị hoàng đế đã mất giản xưng thuỵ hiệu (như Hán Vũ Đế 汉武帝, Tuỳ Dạng Đế 隋炀帝), không xưng miếu hiệu; từ thời Đường trở về sau do bởi thuỵ hiệu dài, không tiện xưng hô, cho nên đổi xưng miếu hiệu (như Đường Huyền Tông 唐玄宗, Tống Thái Tổ 宋太祖) ...    (còn tiếp)

  Chú của nguyên tác
  1- “Linh” là thuỵ hiệu của hôn quân vô đạo, gọi là “loạn nhi bất tổn” 乱而不损 chỉ là cách nói mang tính ẩn huý. Tấn Linh Công bất quân 晋灵公不君, cho nên thuỵ là Linh Công 灵公.
  2- Tự quân cũng có vị được xưng Thế Tổ, Thái Tổ, ở đây có nguyên nhân khác nên không trình bày.
            Còn thời Hán không phải mỗi vị hoàng đế đều có miếu hiệu, phải “có công” “có đức” mới được xưng là “Tổ” “Tông”. Thời Nam Bắc Triều lạm xưng “Tông”, đến thời Đường không có vị hoàng đế nào mà không là “Tông”.
  3- Từ Hán Huệ Đế 汉惠帝trở đi, nhất luật gia thêm chữ “Hiếu” , coi như là
  một bộ phận của thuỵ hiệu.
  4- Tôn hiệu khởi nguồn từ đời Đường Võ Hậu Trung Tông .武后中宗 Xem Tư Mã Quang 司马光 “Tư Mã Văn Chính tập” 司马文正集 26, “Thỉnh bất thụ tôn hiệu tráp tử” 请不受尊号劄子.
  5- Đế hậu cũng có tôn hiệu, sau xưng là huy hiệu徽号. Ví dụ đời Thanh, Đồng Trị 同治tôn mẹ đẻ của mình Na Lạp Thị 那拉氏 là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu 圣母皇太后, dâng huy hiệu là Từ Hi 慈禧. Mỗi khi gặp khánh điển, huy hiệu có thể gia thêm, cho nên huy hiệu của Na Lạp Thị kéo dài đến 16 chữ.

  Chú của người dịch
  *- Luỵ : cũng gọi là “luỵ từ” 诔辞 “luỵ văn” 诔文, tức bài văn thuật lại sự tích  hành trạng lúc sinh tiền của người mất, biểu thị sự đau buồn thương xót.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 14/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
  中国古代文化常识
  Chủ biên: Vương Lực 王力
  Bắc Kinh: Trung Quốc Nhân dân Đại học xuất bản xã, 2012

  Dịch thuật: Thuỵ và hiệu

  Đăng lúc  21:37  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  THUỴ VÀ HIỆU

            Thuỵ pháp 谥法 là tiêu chuẩn đặt cho thuỵ hiệu 谥号. Thuỵ hiệu là một số chữ cố định, những chữ này được phú cho một hàm nghĩa đặc định, dùng để chỉ mĩ đức, ác đức của người mất. Đại để có thể phân thuỵ hiệu ra làm 3 loại:
  1- Biểu dương, ví dụ:
            Kinh vĩ thiên địa viết Văn                 经纬天地曰文
            Uy cường duệ đức viết Vũ                威强睿德曰武
            Thánh văn chu đạt viết Chiêu            圣闻周达曰昭
            Hành nghĩa duyệt dân viết Nguyên   行义悦民曰元
            Bố cương trị kỉ viết Bình                  布纲治纪曰平
            Tịch thổ phục viễn viết Hoàn            辟土服远曰桓
            Ôn nhu hiếu nhạc viết Khang            温柔好乐曰康
            Bố nghĩa hành cương viết Cảnh        布义行刚曰景
            Nhu chất từ dân viết Huệ                   柔质慈民曰惠
            Thánh thiện văn chu viết Tuyên        圣善闻周曰宣
            An dân lập chính viết Thành              安民立政曰成
            Chiếu lâm tứ phương viết Minh         照临四方曰明
            Thánh minh duệ trí viết Hiến             圣明睿知曰献
            Bố đức chấp nghĩa viết Mục              布德执义曰穆
  2- Phê bình, ví dụ:
            Loạn nhi bất tổn viết Linh (1)              乱而不损曰灵
            Sát lục vô cô viết Lệ                           杀戮无辜曰厉
            Hiếu nội viễn lễ viết Dạng                  好内远礼曰炀
  3- Đồng tình, ví dụ:
            Cung nhân đoản chiết viết Ai             恭仁短折曰哀
            Từ nhân đoản chiết viết Hoài             慈仁短折曰怀
            Tại quốc tao ưu viết Mẫn                   在国遭忧曰愍   

  Thuỵ hiệu thời thượng cổ đa phần dùng 1 chữ, nhưng cũng có 2 hoặc 3 chữ, ví dụ:
            Chu Bình Vương                  Tần Mục Công  
  Trịnh Công             Tề Hoàn Công  
       Nguỵ An Li Vương  安釐       Triệu Hiếu Thành Vương 孝成
       Trinh Huệ Văn Tử    贞惠文
  Thuỵ hiệu đời sau trừ hoàng đế ra, đại đa số dùng 2 chữ, ví dụ:
            Tuyên Thành Hầu (Hoắc Quang)    宣成(霍光)
            Trung Vũ Hầu (Chư Cát Lượng)     忠武(诸葛亮)
            Văn Trung Công (Âu Dương Tu)    文忠(欧阳修)
            Vũ Mục Vương (Nhạc Phi)              武穆    (岳飞)
            Ngoài ra còn có tư thuỵ, đây là thuỵ hiệu của học giả có danh vọng sau khi mất được thân hữu đặt cho, ví dụ Trần Thật 陈寔thời Đông Hán sau khi mất, bà con bạn bè đến viếng có hơn 3 vạn người, đặt cho thuỵ là Văn Phạm Tiên Sinh 文范先生. Đào Uyên Minh 陶渊明 thời Tấn sau khi mất, Nhan Diên Niên 颜延年đã viết bài luỵ (*), đặt cho thuỵ là Tĩnh Tiết Trưng Sĩ 靖节征士. Trương Tái 张载thời Tống sau khi mất, môn nhân đặt cho thuỵ là Minh Thành Phu Tử 明诚夫子.  
            Hoàng đế phong kiến trước thuỵ hiệu còn có miếu hiệu 庙号. Từ đời Hán trở đi, vị hoàng đế đầu tiên của mỗi triều đại nhìn chung xưng là Thái Tổ 太祖, Cao Tổ 高祖hoặc Thế Tổ 世祖, các vị tự quân nối sau xưng là Thái Tông 太宗, Thế Tông 世宗... (2). Đơn cử như: toàn hiệu của Hán Cao Tổ 汉高祖là Thái Tổ Cao Hoàng Đế 太祖高皇帝. Toàn hiệu của Hán Văn Đế 汉文帝là Thái Tông Hiếu Văn Hoàng Đế 太宗孝文皇帝 (3). Toàn hiệu của Hán Vũ Đế 汉武帝là Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế 世宗孝武皇帝. Toàn hiệu của Nguỵ Văn Đế 魏文帝là Thế Tổ Văn Hoàng Đế 世祖文皇帝. Toàn hiệu của Tuỳ Văn Đế 隋文帝là Cao Tổ Văn Hoàng Đế 高祖文皇帝 v.v...
            Từ thời Đường trở đi, hoàng đế còn có tôn hiệu, đây là hiệu được phụng dâng lúc còn sống (4). Ví dụ năm Khai Nguyên 开元 thứ 27 (năm 739), Đường Huyền Tông 唐玄宗nhận tôn hiệu là Khai Nguyên Thánh Văn Thần Vũ Hoàng Đế 开元圣文神武皇帝; năm Càn Đức 乾德 nguyên niên (năm 963), Tống Thái Tổ 宋太祖 nhận tôn hiệu là Ứng Thiên Quảng Vận Nhân Thánh Văn Vũ Chí Đức Hoàng Đế 应天广运仁圣文武至德皇帝. Tôn hiệu có thể được dâng mấy lần, đều là những từ tôn sùng ca ngợi, trên thực tế là a dua tâng bốc (5). Cũng có hoàng đế sau khi mất được dâng tôn hiệu, ví dụ Đường Cao Tông 唐高宗sau khi mất, đến năm Thiên Bảo 天宝 thứ 13 (năm 754) được dâng tôn hiệu là Thần Nghiêu Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế 神尧大圣大光孝皇帝. Tôn hiệu mà sau khi mất dâng lên cũng có thể gọi là thuỵ hiệu, như vậy, số chữ của thuỵ hiệu tăng nhiều. Từ thời Đường trở về trước, đối với vị hoàng đế đã mất giản xưng thuỵ hiệu (như Hán Vũ Đế 汉武帝, Tuỳ Dạng Đế 隋炀帝), không xưng miếu hiệu; từ thời Đường trở về sau do bởi thuỵ hiệu dài, không tiện xưng hô, cho nên đổi xưng miếu hiệu (như Đường Huyền Tông 唐玄宗, Tống Thái Tổ 宋太祖) ...    (còn tiếp)

  Chú của nguyên tác
  1- “Linh” là thuỵ hiệu của hôn quân vô đạo, gọi là “loạn nhi bất tổn” 乱而不损 chỉ là cách nói mang tính ẩn huý. Tấn Linh Công bất quân 晋灵公不君, cho nên thuỵ là Linh Công 灵公.
  2- Tự quân cũng có vị được xưng Thế Tổ, Thái Tổ, ở đây có nguyên nhân khác nên không trình bày.
            Còn thời Hán không phải mỗi vị hoàng đế đều có miếu hiệu, phải “có công” “có đức” mới được xưng là “Tổ” “Tông”. Thời Nam Bắc Triều lạm xưng “Tông”, đến thời Đường không có vị hoàng đế nào mà không là “Tông”.
  3- Từ Hán Huệ Đế 汉惠帝trở đi, nhất luật gia thêm chữ “Hiếu” , coi như là
  một bộ phận của thuỵ hiệu.
  4- Tôn hiệu khởi nguồn từ đời Đường Võ Hậu Trung Tông .武后中宗 Xem Tư Mã Quang 司马光 “Tư Mã Văn Chính tập” 司马文正集 26, “Thỉnh bất thụ tôn hiệu tráp tử” 请不受尊号劄子.
  5- Đế hậu cũng có tôn hiệu, sau xưng là huy hiệu徽号. Ví dụ đời Thanh, Đồng Trị 同治tôn mẹ đẻ của mình Na Lạp Thị 那拉氏 là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu 圣母皇太后, dâng huy hiệu là Từ Hi 慈禧. Mỗi khi gặp khánh điển, huy hiệu có thể gia thêm, cho nên huy hiệu của Na Lạp Thị kéo dài đến 16 chữ.

  Chú của người dịch
  *- Luỵ : cũng gọi là “luỵ từ” 诔辞 “luỵ văn” 诔文, tức bài văn thuật lại sự tích  hành trạng lúc sinh tiền của người mất, biểu thị sự đau buồn thương xót.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 14/02/2019

  Nguồn
  TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
  中国古代文化常识
  Chủ biên: Vương Lực 王力
  Bắc Kinh: Trung Quốc Nhân dân Đại học xuất bản xã, 2012

  Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

  BÍ ẨN VỀ TUNG TÍCH HOÀNG HẬU Ý AN

            Hoàng hậu của Minh Hi Tông Chu Do Hiệu 明熹宗朱由校họ Trương tên Yên , tự Tổ Nga 祖娥, người Tường Phù 祥符 (nay là Khai Phong 开封Nam 河南). Phụ thân là Trương Quốc Kỉ 张国纪, nhân vì con gái ở ngôi vị tôn quý, nên được phong là “Thái Khang Bá” 太康伯. Tháng 4 năm Thiên Khải 天启 nguyên niên (1621), Trương thị được sách lập làm hoàng hậu. Hi Tông ở ngôi 7 năm, hôn dung vô năng, triều chính bị hoạn quan Nguỵ Trung Hiền 魏忠贤 và nhũ mẫu họ Khách lũng đoạn. Nhân đó, giới sử học gọi thời kì 7 năm (1621 – 1627) niên hiệu Thiên Khải 天启là thời kì đen tối nhất của triều Minh. Con người Trương hoàng hậu chính trực, thường nhiều lần trước mặt Hi Tông chỉ ra hành vi bất pháp của Nguỵ Trung Hiền và Khách thị, nhưng trước sau Hi Tông chưa cảnh giác. Mãi đến lúc bệnh nặng, Hi Tông mới theo những lời khuyên của Trương hoàng hậu, thấy rõ dã tâm soán quyền của Nguỵ Trung Hiền cùng bè đảng của y, đồng ý truyền đế vị cho Tín Vương Chu Do Kiểm 信王朱由检.
            Sau khi Tư Tông 思宗kế vị (tức hoàng đế Sùng Trinh 崇祯), để củng cố chính quyền, dưới sự giúp đỡ của Trương hoàng hậu, không phụ lòng trông ngóng của quần thần, Tư Tông dứt khoát thanh trừ Yêm đảng Nguỵ Trung Hiền cùng bè đảng. Cảm kích tấm lòng của Trương hoàng hậu, Tư Tông ban cho hoàng tẩu tôn hiệu “Ý An Hoàng Hậu” 懿安皇后, hưởng sự đãi ngộ theo cấp bậc hoàng thái hậu.
            Ngày 18 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 (1644). Lí Tự Thành 李自成dẫn quân nông dân Đại Thuận 大顺công hãm Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh không còn đường chạy, sáng sớm ngày 19 thắt cổ tự tận tại Vạn Thọ sơn 万寿山 (Môi sơn 煤山). Hoàng hậu Chu thị 周氏cũng tự sát thân vong trong cung, duy chỉ hoàng hậu Ý An không rõ tung tích. Từ đó dẫn đến nhiều lời đồn đoán, trở thành nghi án lịch sử khoảng thời Minh Thanh.
            Theo sử liệu ghi chép, về tung tích của hoàng hậu Ý An đại để có 4 thuyết:
  1- Hoàng hậu Ý An tự ải thân vong.
  Theo Lí Trị Đình 李治亭chủ biên bộ Minh đại hoàng đế bí sử 明代皇帝秘史: Hoàng đế Sùng Trinh sau khi mệnh cho hoàng hậu Chu thị tự ải, đích thân Sùng Trinh đến cung Khôn Ninh 坤宁nghiệm thi. Đồng thời ban dãi lụa trắng cho Viên quý phi 袁贵妃 cùng các phi tần ở Tây cung, lệnh cho họ “cẩn thủ trinh tiết, bảo toàn tổ chế” 谨守贞节, 保全祖制. Các phi tần trừ những người tự tận, những người đào thoát đều bị bắt lại, Sùng Trinh đế đích thân rút kiếm giết từng người. Lát sau tìm hỏi tung tích hoàng hậu Ý An, đồng thời sai thái giám đem lụa để hoàng hậu tự tận, thái giám nói tận mắt thấy “Trương hoàng hậu tự tận liễu” 张皇后自尽了 (Trương hoàng hậu đã tự tận rồi). Hạ Túc 贺宿 trong Ý An sự lược 懿安事略 cũng chép rằng:
            Sùng Trinh Giáp Thân, tặc nhập kinh sư, cung trung đỉnh phí, hậu văn biến tự ải.
            崇祯甲申, 贼入京师, 宫中鼎沸, 后闻变自缢 .
            (Năm Giáp Thân niên hiệu Sùng Trinh, giặc tiến vào kinh sư, tình hình trong cung nóng bỏng như nước sôi, hoàng hậu nghe có biến đã tự ải.)
            Chúng tôi cho rằng thuyết này đáng tin.
  2- Hoàng hậu Ý An được tướng lĩnh của quân khởi nghĩa nông dân là Lí Nham李岩 cứu.
            Theo Bành Tôn Di 彭孙贻trong Bình khấu chí 平寇志: Nguỵ tướng quân Lí Nham vào phủ của Thành Quốc Công 成国公, hoàng hậu Ý An trong phủ, nghe đế và hậu đều băng bèn định tự ải. Nham sau khi hỏi ra biết được liền gọi bọn khiêng kiệu lệnh cho lão cung nhân đưa về nhà cha mẹ.
            Còn có nhiều tư liệu chép về thuyết này, cũng có thể tin.
  3- Hoàng hậu Ý An cải trang trốn đi.
            Kế Lục Kì 计六奇 trong Minh quý bắc lược 明季北略 có chép: Hoàng thượng ra khỏi Nam cung, sai người đến chỗ hoàng hậu Ý An, khuyên hoàng hậu tự tử, trong lúc vội vàng cấp bách không đạt được. Lưỡng cung đã tự tận, cung nhân gào khóc chạy ra ngoài, trong cung đại loạn. Hoàng hậu Ý An lấy áo xanh trùm đầu, đi bộ đến nhà Chu Thuần Thần 朱纯臣 (Thành Quốc Công 成国公).
            Thuyết này tựa hồ không đáng tin, theo khảo biện những sử liệu có liên quan, người lấy áo xanh trùm đầu không phải là hoàng hậu Ý An mà là một cung nhân.
  4- Hoàng hậu Ý An ra đón nghĩa quân.
            Theo Triệu Sĩ Cẩm 赵士锦 trong Giáp Thân kỉ sự 甲申纪事: Tương truyền hoàng hậu Ý An ra nghinh đón nghĩa quân đồng thời dâng vàng bạc, sau không rõ tung tích thế nào.
            Chúng tôi cho rằng, thuyết này không phù hợp với tính cách của hoàng hậu Ý An, hoàng thành nguy cấp đến nơi, hoàng hậu không thể không nghĩ tới giang sơn Đại Minh, bỏ Sùng Trinh đế mà đầu hàng.
            Về nơi táng hoàng hậu Ý An, trong Trung Quốc hoàng hậu toàn truyện 中国皇后全传 do Xa Cát Tâm 车吉心 chủ biên, (Chu Hưng 周兴) chép rằng : Sau khi hoàng hậu Ý An tự ải thân vong, “năm Thuận Trị 顺治 nguyên niên (1644) Thanh Thế Tổ Phúc Lâm 清世祖福临 mệnh đem di thể Trương hoàng hậu hợp táng tại lăng Hi Tông”. 

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 13/02/2019

  Nguyên tác Trung văn
  Ý AN HOÀNG HẬU HẠ LẠC CHI MÊ
   懿安皇后下落之谜
  Tác giả: Lưu Kiến Bình 刘建平, Lí Quảng Sinh 李广生
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CHI MÊ
  中国历史之谜
  Chủ biên: Lí Quảng Sinh 李广生
  Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuất bản xã, 2001

  Dịch thuật: Bí ẩn về tung tích hoàng hậu Ý An

  Đăng lúc  20:46  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  BÍ ẨN VỀ TUNG TÍCH HOÀNG HẬU Ý AN

            Hoàng hậu của Minh Hi Tông Chu Do Hiệu 明熹宗朱由校họ Trương tên Yên , tự Tổ Nga 祖娥, người Tường Phù 祥符 (nay là Khai Phong 开封Nam 河南). Phụ thân là Trương Quốc Kỉ 张国纪, nhân vì con gái ở ngôi vị tôn quý, nên được phong là “Thái Khang Bá” 太康伯. Tháng 4 năm Thiên Khải 天启 nguyên niên (1621), Trương thị được sách lập làm hoàng hậu. Hi Tông ở ngôi 7 năm, hôn dung vô năng, triều chính bị hoạn quan Nguỵ Trung Hiền 魏忠贤 và nhũ mẫu họ Khách lũng đoạn. Nhân đó, giới sử học gọi thời kì 7 năm (1621 – 1627) niên hiệu Thiên Khải 天启là thời kì đen tối nhất của triều Minh. Con người Trương hoàng hậu chính trực, thường nhiều lần trước mặt Hi Tông chỉ ra hành vi bất pháp của Nguỵ Trung Hiền và Khách thị, nhưng trước sau Hi Tông chưa cảnh giác. Mãi đến lúc bệnh nặng, Hi Tông mới theo những lời khuyên của Trương hoàng hậu, thấy rõ dã tâm soán quyền của Nguỵ Trung Hiền cùng bè đảng của y, đồng ý truyền đế vị cho Tín Vương Chu Do Kiểm 信王朱由检.
            Sau khi Tư Tông 思宗kế vị (tức hoàng đế Sùng Trinh 崇祯), để củng cố chính quyền, dưới sự giúp đỡ của Trương hoàng hậu, không phụ lòng trông ngóng của quần thần, Tư Tông dứt khoát thanh trừ Yêm đảng Nguỵ Trung Hiền cùng bè đảng. Cảm kích tấm lòng của Trương hoàng hậu, Tư Tông ban cho hoàng tẩu tôn hiệu “Ý An Hoàng Hậu” 懿安皇后, hưởng sự đãi ngộ theo cấp bậc hoàng thái hậu.
            Ngày 18 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 (1644). Lí Tự Thành 李自成dẫn quân nông dân Đại Thuận 大顺công hãm Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh không còn đường chạy, sáng sớm ngày 19 thắt cổ tự tận tại Vạn Thọ sơn 万寿山 (Môi sơn 煤山). Hoàng hậu Chu thị 周氏cũng tự sát thân vong trong cung, duy chỉ hoàng hậu Ý An không rõ tung tích. Từ đó dẫn đến nhiều lời đồn đoán, trở thành nghi án lịch sử khoảng thời Minh Thanh.
            Theo sử liệu ghi chép, về tung tích của hoàng hậu Ý An đại để có 4 thuyết:
  1- Hoàng hậu Ý An tự ải thân vong.
  Theo Lí Trị Đình 李治亭chủ biên bộ Minh đại hoàng đế bí sử 明代皇帝秘史: Hoàng đế Sùng Trinh sau khi mệnh cho hoàng hậu Chu thị tự ải, đích thân Sùng Trinh đến cung Khôn Ninh 坤宁nghiệm thi. Đồng thời ban dãi lụa trắng cho Viên quý phi 袁贵妃 cùng các phi tần ở Tây cung, lệnh cho họ “cẩn thủ trinh tiết, bảo toàn tổ chế” 谨守贞节, 保全祖制. Các phi tần trừ những người tự tận, những người đào thoát đều bị bắt lại, Sùng Trinh đế đích thân rút kiếm giết từng người. Lát sau tìm hỏi tung tích hoàng hậu Ý An, đồng thời sai thái giám đem lụa để hoàng hậu tự tận, thái giám nói tận mắt thấy “Trương hoàng hậu tự tận liễu” 张皇后自尽了 (Trương hoàng hậu đã tự tận rồi). Hạ Túc 贺宿 trong Ý An sự lược 懿安事略 cũng chép rằng:
            Sùng Trinh Giáp Thân, tặc nhập kinh sư, cung trung đỉnh phí, hậu văn biến tự ải.
            崇祯甲申, 贼入京师, 宫中鼎沸, 后闻变自缢 .
            (Năm Giáp Thân niên hiệu Sùng Trinh, giặc tiến vào kinh sư, tình hình trong cung nóng bỏng như nước sôi, hoàng hậu nghe có biến đã tự ải.)
            Chúng tôi cho rằng thuyết này đáng tin.
  2- Hoàng hậu Ý An được tướng lĩnh của quân khởi nghĩa nông dân là Lí Nham李岩 cứu.
            Theo Bành Tôn Di 彭孙贻trong Bình khấu chí 平寇志: Nguỵ tướng quân Lí Nham vào phủ của Thành Quốc Công 成国公, hoàng hậu Ý An trong phủ, nghe đế và hậu đều băng bèn định tự ải. Nham sau khi hỏi ra biết được liền gọi bọn khiêng kiệu lệnh cho lão cung nhân đưa về nhà cha mẹ.
            Còn có nhiều tư liệu chép về thuyết này, cũng có thể tin.
  3- Hoàng hậu Ý An cải trang trốn đi.
            Kế Lục Kì 计六奇 trong Minh quý bắc lược 明季北略 có chép: Hoàng thượng ra khỏi Nam cung, sai người đến chỗ hoàng hậu Ý An, khuyên hoàng hậu tự tử, trong lúc vội vàng cấp bách không đạt được. Lưỡng cung đã tự tận, cung nhân gào khóc chạy ra ngoài, trong cung đại loạn. Hoàng hậu Ý An lấy áo xanh trùm đầu, đi bộ đến nhà Chu Thuần Thần 朱纯臣 (Thành Quốc Công 成国公).
            Thuyết này tựa hồ không đáng tin, theo khảo biện những sử liệu có liên quan, người lấy áo xanh trùm đầu không phải là hoàng hậu Ý An mà là một cung nhân.
  4- Hoàng hậu Ý An ra đón nghĩa quân.
            Theo Triệu Sĩ Cẩm 赵士锦 trong Giáp Thân kỉ sự 甲申纪事: Tương truyền hoàng hậu Ý An ra nghinh đón nghĩa quân đồng thời dâng vàng bạc, sau không rõ tung tích thế nào.
            Chúng tôi cho rằng, thuyết này không phù hợp với tính cách của hoàng hậu Ý An, hoàng thành nguy cấp đến nơi, hoàng hậu không thể không nghĩ tới giang sơn Đại Minh, bỏ Sùng Trinh đế mà đầu hàng.
            Về nơi táng hoàng hậu Ý An, trong Trung Quốc hoàng hậu toàn truyện 中国皇后全传 do Xa Cát Tâm 车吉心 chủ biên, (Chu Hưng 周兴) chép rằng : Sau khi hoàng hậu Ý An tự ải thân vong, “năm Thuận Trị 顺治 nguyên niên (1644) Thanh Thế Tổ Phúc Lâm 清世祖福临 mệnh đem di thể Trương hoàng hậu hợp táng tại lăng Hi Tông”. 

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 13/02/2019

  Nguyên tác Trung văn
  Ý AN HOÀNG HẬU HẠ LẠC CHI MÊ
   懿安皇后下落之谜
  Tác giả: Lưu Kiến Bình 刘建平, Lí Quảng Sinh 李广生
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CHI MÊ
  中国历史之谜
  Chủ biên: Lí Quảng Sinh 李广生
  Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuất bản xã, 2001

  Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

  NHÓN MẠ GIÚP LỚN

            Vào một buổi sáng sớm đầu xuân.
            Một nông phu vất vả cày ruộng, sau khi cày xong, ông ta tiếp tục làm đất.
            Mấy ngày sau, người ta thấy ông ta đang ở trong ruộng gieo giống, bón phân, dưới ánh nắng mặt trời, mồi hôi trên trán chảy ròng ròng, công việc tương đối khổ nhọc.
            Qua thêm mấy ngày nữa, cuối cùng nhìn thấy mạ trong ruộng uể oải nhô lên.
            - Ồ! Cuối cùng rồi thì mạ cũng mọc được.
            Từ sau ngày đó, ông ta ngày ngày một mình ngồi ngây bên bờ ruộng, có lúc miệng nói lí nhí:
            - Thật là mệt! mạ không biết bao giờ mới lớn đây!
            Ngày ngày dần trôi qua, đột nhiên có một hôm, ông ta cao hứng nhảy bên bờ ruộng.
            - Sao mình lại ngốc thế chứ, mạ lớn không nhanh, mình có thể giúp chúng  lớn nhanh mà.
            Ông ta lập tức vào ruộng, đem từng cây mạ nhón cao lên một chút, cứ như vậy, ông ta nhón từ sáng đến chiều. Khoảng chiều tối, ông ta đứng trên bờ ruộng nhìn thành quả lao động vất vả của mình.
            - Chẳng phải làm như thế mạ cao hơn trước một chút sao? Chẳng bao lâu nữa, lúa của mình kết đầy cả hạt, năm nay nhất định được mùa rồi.
             Nông phu cho rằng mình đã làm được đại sự, cuối cùng về nhà có thể ngủ ngon được rồi. Nhưng ông ta vẫn chưa yên tâm mạ ở trong ruộng.
            - Đại Mao, con thay cha chạy ra ruộng xem thử, mạ trong ruộng có cao lớn không?
            Đứa con lớn của ông ta vội vàng chạy ra ruộng xem. Trở về nói rằng:
            - Cha, mạ trong ruộng vẫn cao có 2 thốn.
            - Sao lại như thế được.
            Lại qua mấy ngày nữa, ông ta bảo thằng con thứ hai ra ruộng xem. Chẳng mấy chốc, thằng con thứ hai hớt hải chạy về nhà, nói rằng:
            - Cha! Không xong rồi. Mạ trong ruộng đều chết khô cả rồi.
            - Sao lại như thế được.
            Ông ta vội chạy ra ruộng xem. Quả nhiên, mạ mà lúc ban đầu ông vất vả nhón cao đều chết khô trong ruộng.
            Người qua đường nhìn thấy mạ chết khô, biết được sự tình, không ngăn được tiếng than:
            - Bất cứ sự việc nào cũng đều phải có một trình tự nhất định, một khi phá hỏng trình tự, chỉ đem lại sự huỷ diệt. Cũng giống như mạ bị nhón cao kia, cuối cùng đều bị chết khô.

  Chú của người dịch
            Câu chuyện ngụ ngôn trên xuất xứ từ thiên Công Tôn Sửu thượng公孫丑 上 trong Mạnh Tử 孟子.
            Tống nhân hữu mẫn kì miêu chi bất trưởng nhi yết chi giả, mang mang nhiên quy, vị kì nhân viết: “Kim nhật bệnh hĩ! Dư trợ miêu trưởng hĩ!” Kì tử xu nhi vãng thị chi, miêu tắc cảo hĩ.
            宋人有闵其苗之不长而揠之者, 芒芒然归, 谓其人曰: 今日病矣! 予助苗长矣!” 其子趋而往视之, 苗则槁矣.
            (Nước Tống có người lo buồn vì mạ không lớn nên đã nhón chúng lên, mệt mỏi trở về, nói với người nhà rằng: “Hôm nay mệt quá! Ta đã giúp cho mạ lớn lên!” Người con vội chạy ra ruộng xem, mạ đều đã chết khô cả.)
            (Theo Mạnh Tử 孟子 (bản giản thể): Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭chú dịch.  Bắc Kinh – Trung Hoa thư cục, 2007)

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 12/02/1029

  Nguồn
  TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
  中國童話的處世智慧
  Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
  Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
  Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91

  Dịch thuật: Nhón mạ giúp lớn

  Đăng lúc  22:43  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  NHÓN MẠ GIÚP LỚN

            Vào một buổi sáng sớm đầu xuân.
            Một nông phu vất vả cày ruộng, sau khi cày xong, ông ta tiếp tục làm đất.
            Mấy ngày sau, người ta thấy ông ta đang ở trong ruộng gieo giống, bón phân, dưới ánh nắng mặt trời, mồi hôi trên trán chảy ròng ròng, công việc tương đối khổ nhọc.
            Qua thêm mấy ngày nữa, cuối cùng nhìn thấy mạ trong ruộng uể oải nhô lên.
            - Ồ! Cuối cùng rồi thì mạ cũng mọc được.
            Từ sau ngày đó, ông ta ngày ngày một mình ngồi ngây bên bờ ruộng, có lúc miệng nói lí nhí:
            - Thật là mệt! mạ không biết bao giờ mới lớn đây!
            Ngày ngày dần trôi qua, đột nhiên có một hôm, ông ta cao hứng nhảy bên bờ ruộng.
            - Sao mình lại ngốc thế chứ, mạ lớn không nhanh, mình có thể giúp chúng  lớn nhanh mà.
            Ông ta lập tức vào ruộng, đem từng cây mạ nhón cao lên một chút, cứ như vậy, ông ta nhón từ sáng đến chiều. Khoảng chiều tối, ông ta đứng trên bờ ruộng nhìn thành quả lao động vất vả của mình.
            - Chẳng phải làm như thế mạ cao hơn trước một chút sao? Chẳng bao lâu nữa, lúa của mình kết đầy cả hạt, năm nay nhất định được mùa rồi.
             Nông phu cho rằng mình đã làm được đại sự, cuối cùng về nhà có thể ngủ ngon được rồi. Nhưng ông ta vẫn chưa yên tâm mạ ở trong ruộng.
            - Đại Mao, con thay cha chạy ra ruộng xem thử, mạ trong ruộng có cao lớn không?
            Đứa con lớn của ông ta vội vàng chạy ra ruộng xem. Trở về nói rằng:
            - Cha, mạ trong ruộng vẫn cao có 2 thốn.
            - Sao lại như thế được.
            Lại qua mấy ngày nữa, ông ta bảo thằng con thứ hai ra ruộng xem. Chẳng mấy chốc, thằng con thứ hai hớt hải chạy về nhà, nói rằng:
            - Cha! Không xong rồi. Mạ trong ruộng đều chết khô cả rồi.
            - Sao lại như thế được.
            Ông ta vội chạy ra ruộng xem. Quả nhiên, mạ mà lúc ban đầu ông vất vả nhón cao đều chết khô trong ruộng.
            Người qua đường nhìn thấy mạ chết khô, biết được sự tình, không ngăn được tiếng than:
            - Bất cứ sự việc nào cũng đều phải có một trình tự nhất định, một khi phá hỏng trình tự, chỉ đem lại sự huỷ diệt. Cũng giống như mạ bị nhón cao kia, cuối cùng đều bị chết khô.

  Chú của người dịch
            Câu chuyện ngụ ngôn trên xuất xứ từ thiên Công Tôn Sửu thượng公孫丑 上 trong Mạnh Tử 孟子.
            Tống nhân hữu mẫn kì miêu chi bất trưởng nhi yết chi giả, mang mang nhiên quy, vị kì nhân viết: “Kim nhật bệnh hĩ! Dư trợ miêu trưởng hĩ!” Kì tử xu nhi vãng thị chi, miêu tắc cảo hĩ.
            宋人有闵其苗之不长而揠之者, 芒芒然归, 谓其人曰: 今日病矣! 予助苗长矣!” 其子趋而往视之, 苗则槁矣.
            (Nước Tống có người lo buồn vì mạ không lớn nên đã nhón chúng lên, mệt mỏi trở về, nói với người nhà rằng: “Hôm nay mệt quá! Ta đã giúp cho mạ lớn lên!” Người con vội chạy ra ruộng xem, mạ đều đã chết khô cả.)
            (Theo Mạnh Tử 孟子 (bản giản thể): Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭chú dịch.  Bắc Kinh – Trung Hoa thư cục, 2007)

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 12/02/1029

  Nguồn
  TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
  中國童話的處世智慧
  Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
  Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
  Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91

  Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

  THÁI BÌNH ĐIỂU

            Quạ không có bộ lông đẹp sặc sỡ, cũng không có tiếng hót uyển chuyển du dương, nhìn chung mọi người đều không thích nó. Nhưng quạ lại có một lịch sử cương trực không xu nịnh, dám nói thẳng không né tránh, nhân đó, nó đã vinh dự có được xưng hiệu “Thái bình điểu” 太平鳥 (chim Thái bình).
            Câu chuyện phát sinh vào đầu thời Nam Tống.
            Đương thời, Kim Ngột Truật 金兀朮 phát binh tấn công, quân thần Tống Cao Tông Triệu Cấu 趙構 chạy xuống phía nam tránh quân Kim, trên đường quân địch người ngựa đuổi theo không dừng, tình thế vô cùng nguy cấp.
            Quân thần mấy ngày đêm bôn ba, vội vàng đến Thiệu Hưng 紹興. Hôm đó, vừa xuống ngựa tháo yên, mọi người tung hô vạn tuế, mừng rằng đã thoát được quân địch, chuẩn bị đến chỗ nghỉ ngơi.
            Bỗng nhiên, một con quạ bay đến đậu trên rường xe đối diện với Triệu Cấu, cất lên 3 tiếng kêu. Triệu Cấu thấy quạ bộ dạng khó coi, tiếng kêu lại khó nghe, trong lòng vô cùng không vui. Ai ngờ quạ lại kêu lên 3 tiếng nữa, liền 3 lần như vậy mà không chịu bay đi.
            Triệu Cấu trong lòng phát giận, lấy cung tên từ trong tay vệ sĩ để bắn. Quạ nhìn thấy tên bay đến, liền vươn cổ ra, cắp lấy mũi tên rồi bay về phía nam. Bay khoảng 100 bước, nó dừng lại nhìn Triệu Cấu trân trân.
            Lúc này Triệu Cấu càng tức giận, giương cung lắp tên, lên ngựa đuổi theo. Quạ vỗ cánh, bay trước mặt Triệu Cấu không gần cũng không xa, không cao cũng không thấp. Mọi người thấy hoàng đế cưỡi ngựa đuổi theo, cũng đành cưỡi ngựa theo hộ giá.
            Quạ bay liền ba bốn chục dặm, bay qua Lão lĩnh 老嶺 (1), bay vào Thượng Vượng vô danh lĩnh 上旺無名嶺 (2), Triệu Cấu nhất thời hứng thú, ra roi giục ngựa, đuổi theo đến vô danh lĩnh. Lúc bấy giờ bỗng nghe một tiếng pháo nổ dưới núi, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới núi quân Kim huy động cờ xí, từ từ rút lui.
            Hoá ra, Kim Ngột Truật sớm đã dọ thám được hành tung của Triệu Cấu, trên đường suốt ngày đêm đuổi theo không buông, khi đến vô danh lĩnh, chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, lúc ẩn lúc hiện.
            Kim Ngột Truật nghi có phục binh, bèn đốt pháo truyền lệnh, thu cờ hồi binh. Từ đó vô danh lĩnh này có thê là “Kì thu lĩnh” 旗收嶺.
            Mọi người sau khi thoát hiểm, đều cho rằng nếu không có con quạ kia dẫn đường, có lẽ bị bắt làm tù binh.
            Lúc bấy giờ, Cao Tông kinh ngạc than rằng:
            - Ta bình thường chỉ riêng yêu chim hỉ thước, ghét quạ, hoá ra hỉ thước chỉ báo hỉ không báo ưu, ngược lại quạ trong lúc nguy cấp đã kịp thời báo động mọi người, đó quả thật là “Thái bình điểu”.
            Từ đó, quạ có tên là “Thái bình điểu”.
            Mãi cho đến ngày nay, mọi người khi ra ngoài hoặc lúc quay về, nếu nghe thấy tiếng quạ kêu, liền tự giác có sự cảnh giác, luôn lưu ý, kiểm tra khắp mọi nơi, ngay cả những người sơ ý lỗ mãng nhất cũng không dám coi thường. 
            Thật đúng là:
  Nha thanh nghịch nhĩ lợi ư hành
  鴉聲逆耳利於行
  (Tiếng quạ kêu nghe khó lọt tai nhưng lại có lợi cho công việc)

  Chú của nguyên tác
  1- Lão lĩnh 老嶺: tức nay thuộc phía đông nam huyện Thiệu Hưng 紹興 tỉnh Chiết Giang 浙江.
  2- Thượng Vượng vô danh lĩnh 上旺無名嶺: tại phía tây nam thôn Thượng Vượng 上旺 huyện Thiệu Hưng紹興.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 11/02/2019

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.


  Dịch thuật: Thái bình điểu

  Đăng lúc  20:44  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  THÁI BÌNH ĐIỂU

            Quạ không có bộ lông đẹp sặc sỡ, cũng không có tiếng hót uyển chuyển du dương, nhìn chung mọi người đều không thích nó. Nhưng quạ lại có một lịch sử cương trực không xu nịnh, dám nói thẳng không né tránh, nhân đó, nó đã vinh dự có được xưng hiệu “Thái bình điểu” 太平鳥 (chim Thái bình).
            Câu chuyện phát sinh vào đầu thời Nam Tống.
            Đương thời, Kim Ngột Truật 金兀朮 phát binh tấn công, quân thần Tống Cao Tông Triệu Cấu 趙構 chạy xuống phía nam tránh quân Kim, trên đường quân địch người ngựa đuổi theo không dừng, tình thế vô cùng nguy cấp.
            Quân thần mấy ngày đêm bôn ba, vội vàng đến Thiệu Hưng 紹興. Hôm đó, vừa xuống ngựa tháo yên, mọi người tung hô vạn tuế, mừng rằng đã thoát được quân địch, chuẩn bị đến chỗ nghỉ ngơi.
            Bỗng nhiên, một con quạ bay đến đậu trên rường xe đối diện với Triệu Cấu, cất lên 3 tiếng kêu. Triệu Cấu thấy quạ bộ dạng khó coi, tiếng kêu lại khó nghe, trong lòng vô cùng không vui. Ai ngờ quạ lại kêu lên 3 tiếng nữa, liền 3 lần như vậy mà không chịu bay đi.
            Triệu Cấu trong lòng phát giận, lấy cung tên từ trong tay vệ sĩ để bắn. Quạ nhìn thấy tên bay đến, liền vươn cổ ra, cắp lấy mũi tên rồi bay về phía nam. Bay khoảng 100 bước, nó dừng lại nhìn Triệu Cấu trân trân.
            Lúc này Triệu Cấu càng tức giận, giương cung lắp tên, lên ngựa đuổi theo. Quạ vỗ cánh, bay trước mặt Triệu Cấu không gần cũng không xa, không cao cũng không thấp. Mọi người thấy hoàng đế cưỡi ngựa đuổi theo, cũng đành cưỡi ngựa theo hộ giá.
            Quạ bay liền ba bốn chục dặm, bay qua Lão lĩnh 老嶺 (1), bay vào Thượng Vượng vô danh lĩnh 上旺無名嶺 (2), Triệu Cấu nhất thời hứng thú, ra roi giục ngựa, đuổi theo đến vô danh lĩnh. Lúc bấy giờ bỗng nghe một tiếng pháo nổ dưới núi, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới núi quân Kim huy động cờ xí, từ từ rút lui.
            Hoá ra, Kim Ngột Truật sớm đã dọ thám được hành tung của Triệu Cấu, trên đường suốt ngày đêm đuổi theo không buông, khi đến vô danh lĩnh, chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, lúc ẩn lúc hiện.
            Kim Ngột Truật nghi có phục binh, bèn đốt pháo truyền lệnh, thu cờ hồi binh. Từ đó vô danh lĩnh này có thê là “Kì thu lĩnh” 旗收嶺.
            Mọi người sau khi thoát hiểm, đều cho rằng nếu không có con quạ kia dẫn đường, có lẽ bị bắt làm tù binh.
            Lúc bấy giờ, Cao Tông kinh ngạc than rằng:
            - Ta bình thường chỉ riêng yêu chim hỉ thước, ghét quạ, hoá ra hỉ thước chỉ báo hỉ không báo ưu, ngược lại quạ trong lúc nguy cấp đã kịp thời báo động mọi người, đó quả thật là “Thái bình điểu”.
            Từ đó, quạ có tên là “Thái bình điểu”.
            Mãi cho đến ngày nay, mọi người khi ra ngoài hoặc lúc quay về, nếu nghe thấy tiếng quạ kêu, liền tự giác có sự cảnh giác, luôn lưu ý, kiểm tra khắp mọi nơi, ngay cả những người sơ ý lỗ mãng nhất cũng không dám coi thường. 
            Thật đúng là:
  Nha thanh nghịch nhĩ lợi ư hành
  鴉聲逆耳利於行
  (Tiếng quạ kêu nghe khó lọt tai nhưng lại có lợi cho công việc)

  Chú của nguyên tác
  1- Lão lĩnh 老嶺: tức nay thuộc phía đông nam huyện Thiệu Hưng 紹興 tỉnh Chiết Giang 浙江.
  2- Thượng Vượng vô danh lĩnh 上旺無名嶺: tại phía tây nam thôn Thượng Vượng 上旺 huyện Thiệu Hưng紹興.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 11/02/2019

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.


  Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

  CHỮ “SƯ”
   
  Bính âm shi (thanh điệu 1)

  6 nét
  10 nét

  1- Xưng một người nào đó truyền thụ tri thức, kĩ thuật:
            Sư phó 师傅 / lão sư 老师 / ân sư 恩师 / tôn sư 尊师.
  2- Tấm gương để học tập theo:
            Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư 前事不忘, 后事之师.
  3- Người nắm giữ học thuật hoặc nghề nghiệp chuyên môn:
            Kĩ sư 技师 / hoạ sư 画师 / công trình sư 工程师 / trù sư 厨师 / lí phát sư 理发师.
  4- Tôn xưng đối với tăng nhân:
            Pháp sư 法师 / thiền sư 禅师.
  5- Từ mối quan hệ sư đồ, sư sinh mà sản sinh ra:
            Sư mẫu 师母 / sư huynh 师兄 / sư muội 师妹.
  6- Đơn vị biên chế quân đội, lệ thuộc vào quân hoặc tập đoàn quân:
            Sư trưởng 师长 / quân sư lữ đoàn doanh 军师旅团营.
  7- Phiếm chỉ quân đội:
            Xuất sư 出师 / ban sư 班师 / lạo sư 劳师 / hồi sư 回师.

  Thuyết giải
            Chữ , bộ hoặc bộ , kết cấu trái phải. Chữ là chữ khải hoá từ thảo thư, đem phần bên trái của chữ đổi viết ra 1 nét sổ ngắn và một nét phẩy thành chữ . Tương đồng với cách giản hoá chữ / (soái). Thấy nhiều trong Đôn Hoàng tả bản 敦煌写本; trong Lưu Tri Viễn 刘知远  bản san khắc đời Kim, Tạp kịch 杂剧 bản san khắc đời Nguyên cũng quen dùng. Chữ có thể dùng làm thiên bàng giản hoá, như / (sư) / (si).
            Chữ quy về bộ .

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 10/02/2019

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Dịch thuật: Chữ "sư" (Đối chiếu tự điển)

  Đăng lúc  22:57  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  CHỮ “SƯ”
   
  Bính âm shi (thanh điệu 1)

  6 nét
  10 nét

  1- Xưng một người nào đó truyền thụ tri thức, kĩ thuật:
            Sư phó 师傅 / lão sư 老师 / ân sư 恩师 / tôn sư 尊师.
  2- Tấm gương để học tập theo:
            Tiền sự bất vong, hậu sự chi sư 前事不忘, 后事之师.
  3- Người nắm giữ học thuật hoặc nghề nghiệp chuyên môn:
            Kĩ sư 技师 / hoạ sư 画师 / công trình sư 工程师 / trù sư 厨师 / lí phát sư 理发师.
  4- Tôn xưng đối với tăng nhân:
            Pháp sư 法师 / thiền sư 禅师.
  5- Từ mối quan hệ sư đồ, sư sinh mà sản sinh ra:
            Sư mẫu 师母 / sư huynh 师兄 / sư muội 师妹.
  6- Đơn vị biên chế quân đội, lệ thuộc vào quân hoặc tập đoàn quân:
            Sư trưởng 师长 / quân sư lữ đoàn doanh 军师旅团营.
  7- Phiếm chỉ quân đội:
            Xuất sư 出师 / ban sư 班师 / lạo sư 劳师 / hồi sư 回师.

  Thuyết giải
            Chữ , bộ hoặc bộ , kết cấu trái phải. Chữ là chữ khải hoá từ thảo thư, đem phần bên trái của chữ đổi viết ra 1 nét sổ ngắn và một nét phẩy thành chữ . Tương đồng với cách giản hoá chữ / (soái). Thấy nhiều trong Đôn Hoàng tả bản 敦煌写本; trong Lưu Tri Viễn 刘知远  bản san khắc đời Kim, Tạp kịch 杂剧 bản san khắc đời Nguyên cũng quen dùng. Chữ có thể dùng làm thiên bàng giản hoá, như / (sư) / (si).
            Chữ quy về bộ .

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 10/02/2019

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019  THỰC VẬT CÁT TƯỜNG
  TÁO

            Chữ (tảo: táo) và chữ (tảo: sớm) đồng âm, cho nên cây táo tượng trưng cho sớm và nhanh. Tại nông thôn phía bắc Trung Quốc, trong sân nhà người ta trồng vài cây táo, ngoài việc lấy trái để ăn ra, còn nhắm đến ý nghĩa cát tường của (tảo). Họ dùng táo để cầu mong “tảo phát tài” 早發財 (sớm phát tài), “tảo cao thăng” 早高升 (sớm được thăng chức), “tảo sinh tử” 早生子 (sớm sinh con).
            Thời cổ, thức dậy sớm và cung kính đối với chồng là lễ tục mà phụ nữ cần phải trau giồi, lấy táo và trái lật để chung lại với nhau dùng để biểu thị hàm nghĩa này. Trong nghi lễ tân hôn, đến nay vẫn còn bảo lưu tập tục: người ta lấy táo, trái lật cùng với đậu phụng rải trên giường của cô dâu chú rể, để cầu chúc đôi vợ chồng mới cưới “tảo lập tử” 早立子 (sớm sinh con). Còn đồ án cát tường vẽ trái táo và trái vải hoặc trái lật chung với nhau cũng mang ý nghĩa “tảo lập tử” 早立子. Đồ án cát tường vẽ táo và quế được gọi là “tảo sinh quý tử” 早生貴子(sớm sinh quý tử). Cây thứ và cây chương vẽ chung với nhau biểu thị cầu chúc con cái sinh ra tương lai sẽ được quan cao lộc hậu.

  Chú của người dịch
  Chữ (tảo: cây táo, trái táo), bính âm là zao thanh 3, đồng âm với chữ (tảo: sớm)
  Trái lật tức “lật” , bính âm là li thanh 4, đồng âm với chữ (lập).
  Trái vải tức “lệ chi” 荔枝, bính âm là li thanh 4 zhi thanh1, trong đó chữ  (lệ) cũng đồng âm với chữ (lập)
  Đậu phụng, tức “hoa sinh” 花生, bính âm là hua thanh 1 sheng thanh 1, mượn chữ “sinh” với ý nghĩa sinh ra.
  Quế , bính âm là gui thanh 4, đồng âm với chữ (quý).
  Thứ : trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “thứ” là tên chức quan, như Thứ sử 刺史.
  Chương : ở đây mượn thay cho chữ (chương). Trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “chương” là tên chức quan. Trong Chu lễ - Xuân quan 周禮 - 春官 có Bảo Chương thị 保章氏, trong Tiền Hán – Vương Tử Hầu biếu 前漢 - 王子侯表 có Thiên Chương Hầu 千章侯.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 09/02/2019
                                                                            (Mùng 5 Tết Kỉ Hợi)

  Nguồn
  CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
  吉祥的中國
  Bản công ti biên tập bộ biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.

  Dịch thuật: Thực vật cát tường - Táo

  Đăng lúc  20:29  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  THỰC VẬT CÁT TƯỜNG
  TÁO

            Chữ (tảo: táo) và chữ (tảo: sớm) đồng âm, cho nên cây táo tượng trưng cho sớm và nhanh. Tại nông thôn phía bắc Trung Quốc, trong sân nhà người ta trồng vài cây táo, ngoài việc lấy trái để ăn ra, còn nhắm đến ý nghĩa cát tường của (tảo). Họ dùng táo để cầu mong “tảo phát tài” 早發財 (sớm phát tài), “tảo cao thăng” 早高升 (sớm được thăng chức), “tảo sinh tử” 早生子 (sớm sinh con).
            Thời cổ, thức dậy sớm và cung kính đối với chồng là lễ tục mà phụ nữ cần phải trau giồi, lấy táo và trái lật để chung lại với nhau dùng để biểu thị hàm nghĩa này. Trong nghi lễ tân hôn, đến nay vẫn còn bảo lưu tập tục: người ta lấy táo, trái lật cùng với đậu phụng rải trên giường của cô dâu chú rể, để cầu chúc đôi vợ chồng mới cưới “tảo lập tử” 早立子 (sớm sinh con). Còn đồ án cát tường vẽ trái táo và trái vải hoặc trái lật chung với nhau cũng mang ý nghĩa “tảo lập tử” 早立子. Đồ án cát tường vẽ táo và quế được gọi là “tảo sinh quý tử” 早生貴子(sớm sinh quý tử). Cây thứ và cây chương vẽ chung với nhau biểu thị cầu chúc con cái sinh ra tương lai sẽ được quan cao lộc hậu.

  Chú của người dịch
  Chữ (tảo: cây táo, trái táo), bính âm là zao thanh 3, đồng âm với chữ (tảo: sớm)
  Trái lật tức “lật” , bính âm là li thanh 4, đồng âm với chữ (lập).
  Trái vải tức “lệ chi” 荔枝, bính âm là li thanh 4 zhi thanh1, trong đó chữ  (lệ) cũng đồng âm với chữ (lập)
  Đậu phụng, tức “hoa sinh” 花生, bính âm là hua thanh 1 sheng thanh 1, mượn chữ “sinh” với ý nghĩa sinh ra.
  Quế , bính âm là gui thanh 4, đồng âm với chữ (quý).
  Thứ : trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “thứ” là tên chức quan, như Thứ sử 刺史.
  Chương : ở đây mượn thay cho chữ (chương). Trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “chương” là tên chức quan. Trong Chu lễ - Xuân quan 周禮 - 春官 có Bảo Chương thị 保章氏, trong Tiền Hán – Vương Tử Hầu biếu 前漢 - 王子侯表 có Thiên Chương Hầu 千章侯.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 09/02/2019
                                                                            (Mùng 5 Tết Kỉ Hợi)

  Nguồn
  CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
  吉祥的中國
  Bản công ti biên tập bộ biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.

  Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
  Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
  back to top