Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Dịch thuật: Mao Toại tự tiến
Câu đối: Sài lang đương đạo, hổ báo toạ nha .....
Dịch thuật: Ngọ Môn đình trượng
Dịch thuật: Ai Công vấn vu Khổng Tử ... (Khổng Tử gia ngữ)
Dịch thuật: "Thiên quan trủng tể" có bài treo trên (1722) ("Truyện Kiều")
Dịch thuật: Thành Cát Tư Hàn (Hãn) thống nhất Mông Cổ
Dịch thuật: Đào Khản tiếc thời gian