Sáng tác: Bát phách man - Hiên ngoại vũ thiên thời chủng trúc (HCH)

 

八拍蠻

軒外雨天时種竹

閑來無事去鋤花

拈筆舊詩删幾句

清泉汲水試新茶

BÁT PHÁCH MAN

Hiên ngoại vũ thiên thời chủng trúc

Nhàn lai vô sự khứ sừ hoa

Niêm bút cựu thi san kỉ cú

Thanh tuyền cấp thuỷ thí tân trà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/6/2024

Bài này mượn ý từ trong “Tiểu song u kí” 小窗幽记.

帯雨有时种竹

关门无事锄花

拈笔闲删旧句

汲泉几试新茶

Đới vũ hữu thời chủng trúc

Quan môn vô sự sừ hoa

Niêm bút nhàn san cựu cú

Cấp tuyền kỉ thí tân trà

(Những hôm trời mưa thì có lúc đi trồng trúc,

Đóng cửa không có việc gì làm thì đi chăm sóc hoa.

Lúc nhàn rỗi cầm bút lên sửa lại mấy câu thơ cũ,

Bao lần múc nước suối về thử pha trà mới.)

Previous Post Next Post