Câu đối: Thảo xá nhàn hiên, tùng bút phong lai thí ý nhuận ... (HCH)

 

草舍閑軒松筆風來詩意潤

東籬靜處竹杯葉下茗情香

Thảo xá nhàn hiên, tùng bút phong lai thi ý nhuận

Đông li tĩnh xứ, trúc bôi diệp há mính tình hương 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/6/2024 

Trong “Tiểu song u kí” 小窗幽记có câu:

松枝自是幽人笔

竹叶常浮野客杯

Tùng chi tự thị u nhân bút

Trúc diệp thường phù dã khách bôi

(Cành tùng tự nhiên có thể trở thành cây bút của ẩn sĩ

Lá trúc thường nổi lên trong chén của kẻ viễn du)

Previous Post Next Post