Sáng tác: Oán hồi hột - Thái dược vân du khứ (HCH)

 

怨回紇

採藥雲遊去

深林十里程

往來山鳥語

朝暮野花迎

石上溪邊坐

風過萬籟聲

龍芽香艾納

筐裡有時馨

OÁN HỒI HỘT

Thái dược vân du khứ

Thâm lâm thập lí trình

Vãng lai sơn điểu ngữ

Triêu mộ dã hoa nghinh

Thạch thượng khê biên toạ

Phong qua vạn lại thinh

Lang nha Hương ngải nạp

Khuông lí hữu thời hinh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/6/2024 

Long nha 龍芽 / 龍牙: tức “Long nha thảo” 龍芽草còn có tên là “Qua hương thảo” 瓜香草, “Tiên hạc thảo” 仙鶴草, loại thực vật họ hoa hồng. Lá hình bầu dục, có răng cưa, hoa sắc vàng. Long nha thảo đươc dùng làm dược liệu.

Hương ngải nạp 香艾納: tức “Ngải nạp hương” 艾納香, còn có tên là “Đại ngải” 大艾, “Đại phong ngải” 大風艾, “Băng phiến ngải” 冰片艾thuộc họ cúc, cũng được dùng làm dược liệu, lấy tinh dầu.

Previous Post Next Post