Sáng tác: La hống khúc - Thuý trúc thương tùng động (HCH)

 

囉嗊曲

翠竹蒼松動

幽泉野鳥聲

閑雲推鶴影

秋色艶相爭 

LA HỐNG KHÚC

Thuý trúc thương tùng động

U tuyền dã điểu thanh

Nhàn vân thôi hạc ảnh

Thu sắc diễm tương tranh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/5/2024

Previous Post Next Post