Câu đối: Tĩnh mục phi nhân, địa phủ ngộ khai lai quỷ quái ... (HCH)

 

睜目非人地府誤開來鬼怪

叉腰不道陰曹忘閉漏妖魔 

Tĩnh mục phi nhân, địa phủ ngộ khai lai quỷ quái

Xoa yêu bất đạo, âm tào vong bế lậu yêu ma 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/5/2024

 

Previous Post Next Post