Sáng tác: Kim thạch tự tùng tương thức biệt ... (HCH)

 

金石自從相識別

情懷心戀兩憂餘

如今忽見湘江淺

江尾江頭日夜思

Kim thạch tự tùng tương thức biệt

Tình hoài tâm luyến lưỡng ưu dư

Như kim hốt kiến Tương giang thiển

Giang vĩ giang đầu nhật dạ tư

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/5/2024

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Từ phen đá biết tuổi vàng

Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ

Sông Tương một dải nông sờ

Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia

(câu 363 – 366)

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球

自后情坚金石

情愈深, 神思愈蕩

湘江水清淺

只是相思各一方

Tự hậu tình kiên kim thạch

Tình dũ thâm, thần tư dũ đãng

Tương giang thuỷ thanh thiển

Chỉ thị tương tư các nhất phương

(In tại nhà in Nhật báo Giải phóng, 1976)

 

Previous Post Next Post