Câu đối: Uế thân hữu lậu hiền thành ác ... (HCH)

 

穢身有漏賢成惡

邪見無明智化愚

Uế thân hữu lậu hiền thành ác

Tà kiến vô minh trí hoá ngu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/5/2024 

Theo “Phật học từ điển” của Đoàn Trung Còn.

Uế thân 穢身: Thân thể nhơ nhớp, chẳng sạch. Ấy là thân thể của kẻ phàm phu còn nhiễm các mối tham dục, sân hận, ngu si…

Lậu : rỉ ra, tiết lộ ra làm cho dơ dáy. Con người ta vì Phiền não: Tham, Sân, Si, cho nên ngày đêm để cho sáu cơ quan: Nhãn, Nhĩ, Tỷ , Thiệt, Thân, Ý cứ lậu tiết chảy ra lưu thông mãi không ngừng. Ấy là lậu.

Hữu lậu 有漏là những phàm phu chưa dứt phiền não, còn lưu luyến, còn sa ngã trong vòng luân hồi khổ não.

Tà kiến 邪見: Ý kiến tà khúc, Đối nghĩa: Chánh kiến. Điều thứ ba trong Ngũ kiến, điều thứ tám trong Thập sử, điều thứ mười trong Thập ác. Ấy là cái ý kiến tà khúc chẳng biết Đạo lý, Nhơn quả.

Vô minh 無明: Không sáng, tâm tánh ám độn; Không hiểu rõ những pháp về sự và về lý – Cũng gọi là Si.

 

 

Previous Post Next Post