Dịch thuật: Đông Chu - Chiến quốc (kì 3 - hết)

 

ĐÔNG CHU

Chiến quốc

 (Năm 475 – năm 221 trước công nguyên)

(kì 3 – hết) 

Năm 251 trước công nguyên – Tần Chiêu Vương 秦昭王năm thứ 56

          Nước Yên đánh nước Triệu, tướng triệu là Liêm Pha 廉颇dũng mãnh đánh lui quân địch.

Năm 247 trước công nguyên – Tần Trang Tương Vương 秦庄襄王năm thứ 3

          Tháng 5, Tần Trang Tương vương 秦庄襄王mất, con là Triệu Chính 赵政xác lập vương vị.

Năm 246 trước công nguyên – Tần Vương Chính 秦王政nguyên niên

          Tần Vương Chính 秦王政lên ngôi, năm đó chỉ mới 13 tuổi, tôn Lã Bất Vi  呂不韦 làm Trọng phụ 仲父.

Năm 238 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 9

          Tháng 4, Tần Vương Chính đích thân trị lí quốc sự. Gặp Trường Tín Hầu Lao Ải 长信侯嫪毐 phản loạn, Tần Vương dẹp loạn, dùng cực hình xử y.

Năm 233 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 14

          Tướng Tần là Hoàn Nghĩ 桓齮đánh nước Triệu, bị tướng nước Triệu là Lí Mục 李牧đánh bại ở đất Phì .

Năm 231 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 16

          Đầu đời Tần lệnh cho đàn ông “thư niên” 书年, tức đăng kí tuổi của đàn ông vào sổ bộ.

Năm 230 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 17

          Tướng Tần là Nội Sử Đằng 内史腾đánh nước Hàn, bắt Hàn Vương An 韩王安, đem đất Hàn mà chiếm được đặt làm quận Dĩnh Xuyên 颍川. Nước Hàn diệt vong.

Năm 228 trước công nguyên – Năm Tần Vương Chính thứ 19

          Tướng Tần là Vương Tiễn 王翦 đánh nước Triệu, bắt Triệu Vương Thiên 赵王迁. Triệu công tử Gia đào thoát sang quận Đại (nay là phía đông bắc huyện Uý Hà Bắc 河北), tự lập làm Đại Vương 代王.

Năm 227 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 20

          Kinh Kha 荆轲 phụng mệnh thái tử Đan nước Yên đi sứ sang Tần, hành thích Tần Vương bất thành bị giết.

Năm 225 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 22

          Tướng Tần là Vương Bôn 王贲đánh nước Nguỵ, bắt Nguỵ Vương Giả 魏王假, nước Nguỵ diệt vong.

Năm 223 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 24

          Tướng Tần là Vương Tiễn 王翦đánh nước Sở, bắt Sở Vương Phụ Sô 楚王负刍. Nước Sở bị diệt vong.

Năm 222 trước công nguyên – Tần Vương Chính năm thứ 25

          Tướng Tần là Vương Bôn 王贲đánh Yên đô Liêu Đông 辽东, bắt Yên Vương Hỉ 燕王喜. Nước Yên diệt vong. Cũng trong năm đó, vương Bôn đánh quận Đại, bắt Đại vương Gia 代王嘉, Đại vong. Chẳng bao lâu, nước Tề diệt vong, cục diện phân tranh chiến quốc kết thúc.

                                                                       (hết)

                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 29/5/2024

Nguồn

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ NIÊN BIỂU

中国历史年表

Biên soạn: Phùng Tuệ Quyên 冯慧娟

Trường Xuân: Cát Lâm xuất bản tập đoàn cổ phần hữu hạn công ti, 2015

Previous Post Next Post