Sáng tác: Điểu minh giản - Phong quá vu sơn giản (HCH)

 

鳥鳴澗

風過于山澗

松聲水又聲

花香何處繞

夜鳥叫初更 

ĐIỂU MINH GIẢN

Phong quá vu sơn giản

Tùng thanh thuỷ hựu thanh

Hoa hương hà xứ nhiễu

Dạ điểu khiếu sơ canh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/5/2024

Previous Post Next Post