Dịch thuật: Minh linh rồi sẽ đổi ra đông sàng (1684) (Nhị độ mai)

 

MINH LINH RỒI SẼ ĐỔI RA ĐÔNG SÀNG (1684)

Minh linh 螟蛉: Một loại sâu có màu xanh trên cây dâu tằm. Con ong đất (quả loã 蜾嬴, ta thường dịch là con tò vò) bắt sâu minh linh đem về tổ, bảy ngày sau thì hoá thành con của nó.

          Điển xuất từ Thi – Tiểu nhã – Tiểu uyển - 小雅 - 小宛 (chương 3):

中原有菽

庶民采之

螟蛉有子

蜾嬴負之

教誨爾子

式榖似之

Trung nguyên hữu thúc

Thứ dân thái chi

Minh linh hữu tử

Quả loã phỉ (phụ) chi

Giáo hối nhĩ tử

Thức cố dĩ (tự) chi

(Nơi đồng băng có cây đậu

Dân chúng đến đó hái

Sâu minh linh có con

Tò vò bắt sâu minh linh đem về tổ

Hãy dạy dỗ con của ngươi

Dùng cách hay dạy nó để sau này nó giống theo, mới coi là đã làm tròn trách nhiệm của bản thân)

蜾嬴: âm 果裸 (quả loã)

Chữ (phụ) ở đây có phiên thiết là “bồ mĩ” 蒲美, đọc là “phỉ”.

Chữ (tự) ở đây có phiên thiết là “dưỡng lí” 養里đọc “dĩ”.

(“Thi kinh” 詩經, Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã ấn hành, 2004)

          Về sau, người ta dùng “minh linh” để chỉ con nuôi.

Đông sàng 东床: Chỉ chàng rể, bắt nguồn từ câu chuyện của Vương Hi Chi 王羲之thời Đông Tấn. Trong Thế thuyết tân ngữ 说新语của Lưu Nghĩa Khánh 义庆có thuật lại chuyện của ông:

“Si Thái Uý (Si Giám ) tại Kinh Khẩu, sai môn sinh đưa thư cho Vương Thừa tướng (Vương Đạo 王导) xin được kén rể. Thừa tướng nói với người đem thư của nhà họ Si:

          - Ông ra chái nhà phía đông, tuỳ ý chọn.

          Môn sinh quay về nói lại với Thái uý:

          - Mấy chàng trai con Thừa tướng người nào tướng mạo cũng dễ coi, nghe nói Thái uý muốn kén rể, họ đều làm ra vẻ trang trọng nghiêm túc. Duy chỉ một người nằm phơi bụng trên giường, giống như là không nghe gì.

          Si Giám bảo rằng:

          - Chính là người này đó.

          Sai người tra hỏi người nọ, thì ra là Dật Thiếu (Vương Hi Chi), bèn gã con gái (Si Tuyền 郗璿) cho.”

          (Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆: Thế thuyết tân ngữ 世说新语. Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)

Tòng quyền cho nghỉ nương nhờ

Minh linh rồi sẽ đổi ra đông sàng

(Nhị độ mai 1683 - 1684)

Nghĩ mình có gái Vân nương

Quyết lòng đành rắp đông sàng đợi ai

(Nhị độ mai 1721 - 1722)

Đinh ninh một việc đông sàng

Chuyện riêng lại phụ mấy hàng dặn sau

(Nhị độ mai 1731 - 1732)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 02/5/2024

Previous Post Next Post