Dịch thuật: Dĩ phú quý nhi há nhân ... (Khổng Tử gia ngữ)

 

孔子曰:以富贵而下人,何人不尊;以富贵而愛人,何人不亲.发言不逆,可谓知言矣;言而众向之,可谓知时矣.是故以富而能富人者,欲贫不可得也;以贵而能贵人者,欲贱不可得也;以达而能达人,欲穷不可得也.”

                                                                      (孔子家語 六本第十五)

Phiên âm

          Khổng Tử viết: “Dĩ phú quý nhi há nhân, hà nhân bất tôn; dĩ phú quý nhi ái nhân, hà nhân bất thân. Phát ngôn bất nghịch, khả vị tri ngôn hĩ; ngôn nhi chúng hướng chi, khả vị tri thời hĩ. Thị cố dĩ phú nhi năng phú nhân giả, dục bần bất khả đắc dã; dĩ quý nhi năng quý nhân giả, dục tiện bất khả đắc dã; dĩ đạt nhi năng đạt nhân giả, dục cùng bất khả đắc dã.”

                                                      (Khổng Tử gia ngữ - Lục bản đệ thập lục)

 

Dịch nghĩa

          Khổng Tử bảo rằng: “Người đã có được phú quý mà khiêm tốn đối đãi người dưới, thì ai mà chẳng tôn quý người đó; người đã có được phú quý mà yêu mến bảo bọc người khác, thì ai mà không thân với người đó. Nói ra những lời không trái ngược với đạo lí, thì có thể xem là biết nói; nói ra những lời mà mọi người đều hưởng ứng theo, thì có thể xem là biết được thời cơ. Cho nên theo cái giàu của mình mà làm cho người khác cũng giàu theo, thì có muốn nghèo cũng không thể; theo cái sang của mình mà làm cho người khác cũng sang theo, thì có muốn thấp hèn  cũng không thể; theo cái thông đạt của mình mà làm cho người khác cũng thông đạt theo, thì có muốn cùng khốn cũng không thể.”

Chú của người dịch

Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 20/5/2024

Nguồn

KHỔNG TỬ GIA NGỮ

孔子家语

Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟

Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003

Previous Post Next Post