Câu đối: Ác khẩu ngôn truyền, cổ thiệt tang ô khi chánh pháp ...(HCH)

 

惡口言傳鼓舌贓污欺正法

邪心語出搖唇雜穢僞眞光 

Ác khẩu ngôn truyền, cổ thiệt tang ô khi chánh pháp

Tà tâm ngữ xuất, dao thần tạp uế nguỵ chân quang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/5/2024

Previous Post Next Post