Câu đối: Siểm nịnh siểm du tùng siểm tục ... (HCH)

 

諂佞諂諛從諂俗

讒言讒謗化讒僧

Siểm nịnh siểm du tùng siểm tục

Sàm ngôn sàm báng hóa sàm tăng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/5/2024

Previous Post Next Post