Sáng tác: Viễn khán nhất văn nhân (HCH)

 

遠看一文人

從容馬上頻

半囊風月背

幾个小童跟

Viễn khán nhất văn nhân

Thung dung mã thượng tần

Bán nang phong nguyệt bối

Kỉ cá tiểu đồng cân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/4/2024

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Trông chừng thấy một văn nhân,

Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.

Đề huề, lưng túi gió trăng,

Sau chân theo một vài thằng con con.

(câu 135 – 138)

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球

望远处一个文士,

逍遙路上, 攬轡徐行.

风月行囊,

还伴隨几个后生

Vọng viễn xứ, nhất cá văn sĩ,

Tiêu dao lộ thượng, lãm bí từ hành.

Bối trước phong nguyệt hành nang,

Hoàn bạn tuỳ trước kỉ cá hậu sinh.

(In tại nhà in Nhật báo Giải phóng, 1976)

 

Previous Post Next Post