Sáng tác: Thiên tịnh sa - Chu minh nguyệt hạ đề quyên (HCH)

 

天凈沙

朱明月下啼鵑

星稀雲薄花眠

寂靜初更枕邊

飛螢東現

開懷心樂绵绵 

THIÊN TỊNH SA

Chu minh nguyệt hạ đề quyên

Tinh hi vân bạc hoa miên

Tịch tĩnh sơ canh chẩm biên

Phi huỳnh đông hiện

Khai hoài tâm lạc miên miên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/4/2024

Chu minh 朱明: biệt xưng của mùa hạ.

          Trong Nhĩ nhã – Thích thiên 爾雅 - 釋天có câu:   

Xuân vi Thanh dương, Hạ vi Chu minh, Thu vi Bạch tàng, đông vi Huyền anh.

          春為青陽, 夏為朱明, 秋為白藏, 冬為玄英

(Mùa xuân là Thanh dương, mùa hạ là Chu minh, mùa thu là Bạch tàng, mùa đông là Huyền anh)

Sao gọi là “Chu minh” 朱明, Quách Phác 郭璞nói rằng:

Khí xích nhi quang minh

氣赤而光明

(Khí đỏ mà sáng)

Previous Post Next Post