Sáng tác: Phong điệp lệnh - Bát đức sơn cư hữu (HCH)

 

風蝶令

八德山居有

難求于市城

免乎田産與人爭

不問混同酒肉

妥平生

世態炎凉遠

文逋欲隱名

是非曲直必無爭 

士籍禮儀俱滅

避公卿 

PHONG ĐIỆP LỆNH

Bát đức sơn cư hữu

Nan cầu vu thị thành

Miễn hồ điền sản dữ nhân tranh

Bất vấn hỗn đồng tửu nhục

Thoả bình sanh 

Thế thái viêm lương viễn

Văn bô dục ẩn danh

Thị phi khúc trực tất vô tranh

Sĩ tịch lễ nghi câu diệt

Tị công khanh 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/4/2024

Bài từ này mượn ý từ trong “Tiểu song u kí” 小窗幽记.

 山居胜于城市, 盖有八德:

不责苛礼, 不见生客, 不混酒肉, 不竞田产, 不闻炎凉, 不闹曲直, 不征文逋, 不谈士籍.

Sơn cư thắng vu thành thị, cái hữu bát đức:

Bất trách hà lễ, bất kiến sinh khách, bất hỗn tửu nhục, bất cạnh điền sản, bất văn viêm lương, bất náo khúc trực, bất trưng văn bô, bất đàm sĩ tịch.

          (Sống nơi núi rừng hay hơn sống nơi thành thị, vì có được tám đức:

          Không phải bị gò bó bởi lễ nghi nghiêm khắc, không phải tiếp những người khách xa lạ không quen, không lẫn lộn cùng với bạn bè rượu thịt, không tranh đua điền sản nhiều ít với người, không phải nghe bàn thói đời ấm lạnh, không phải hơn thua tranh luận thị phi, không phải ứng theo lời triệu của nhà cầm quyền, không phải luận bàn về xuất thân của kẻ sĩ.)

          (Trần Kế Nho 陈继儒: “Tiểu song u kí” 小窗幽记. Bắc Kinh: Trung Quốc hoạ báo xuất bản xã, 2012)

Previous Post Next Post