Dịch thuật: Nhân sinh tư thế ... (Tiểu song u kí)

 

人生斯世, 不能读尽天下秘书灵籍. 有目而昧, 有口而哑, 有耳而聋, 而面上三斗俗尘, 何時扫去? 之一字, 其世人对症之葯乎? 虽然, 今世且有焚香啜茗, 清凉在口, 尘俗在心, 俨然自附于韵, 亦何异三家村老妪? 动口念阿弥, 便云升天成佛也!

                                                              (陈继儒小窗幽记”)

          Nhân sinh tư thế, bất năng độc tận thiên hạ bí thư linh tịch. Hữu mục nhi muội, hữu khẩu nhi á, hữu nhĩ nhi lung, nhi diện thượng tam đấu tục trần, hà thời tảo khứ? Tắc “vận” chi nhất tự, kì thế nhân đối chứng chi dược hồ? Tuy nhiên, kim thế thả hữu phần hương xuyết mính, thanh lương tại khẩu, trần tục tại tâm, nghiễm nhiên tự phụ vu vận, diệc hà dị tam gia thôn lão ẩu? Động khẩu niệm A Di, tiện vân thăng thiên thành Phật dã!

                                                                  (Trần Kế Nho “Tiểu song u kí”)

Chú thích

1-Muội : mắt không sáng.

2-Tam gia thôn 三家村: thôn quê vắng vẻ.

          (Người sống trên thế gian này, không thể nào đọc hết được sách hay trong thiên hạ. Có mắt như mù, có miệng như câm, có tai như điếc, mà ba đấu bụi trần trên mặt, khi nào tẩy sạch đây? Chỉ một chữ “vận” có phải là thuốc để trị các chứng đó của con người chăng? Tuy, đời này đốt hương uống trà, ngọt ngon ở nơi miệng, mà trần tục lại ở trong tâm, nghiễm nhiên tự dựa vào vận, thì cũng chẳng khác nào lão bà ở nơi thôn vắng, hễ mở miệng thì niệm câu “A Di”, rồi bàn đến việc thăng thiên thành Phật!)

          (Trần Kế Nho 陈继儒. Bắc Kinh: Trung Quốc học báo xuất bản xã, 2012)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/4/2024

 

Previous Post Next Post