Câu đối: Bổn quỷ trang tăng, xuyết mính phần hương thanh lương tại khẩu... (HCH)

 

本鬼裝僧啜茗焚香清凉在口

爲僧實鬼貪財戀欲塵俗於心 

Bổn quỷ trang tăng, xuyết mính phần hương thanh lương tại khẩu

Vi tăng thực quỷ, tham tài luyến dục trần tục ư tâm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/4/2024

Previous Post Next Post