Dịch thuật: Điềm hùng chưa ứng chút trai muộn mằn (1680) (Nhị độ mai)

 

ĐIỀM HÙNG CHƯA ỨNG CHÚT TRAI MUỘN MẰN (1680)

Điềm hùng: “Hùng” là con gấu. Nằm mơ thấy con gấu, tức điềm sinh con trai.

          Điển xuất từ bài “Tư kiên” 斯干phần Tiểu nhã 小雅 trong Kinh thi

Hạ hoàn thượng điệm

Nãi an tư tẩm

Nãi tẩm nãi hưng

Nãi chiêm ngã mộng

Cát mộng duy hà

Duy hùng duy bà (bi)

Duy huỷ duy xà

Thái nhân chiêm chi

Duy hùng duy bà (bi)

Nam tử chi tường

Duy huỷ duy xà

Nữ tử chi tường

下莞上簟

乃安斯寢

乃寢乃興

乃占我夢

吉夢維何

維熊維羆

維虺維蛇

大人占之

維熊維羆

男子之祥

維虺維蛇

女子之祥

(Ở dưới trải chiếu cỏ bồ, bên trên trải chiếu trúc

Mới ngủ được yên ổn

Ngủ rồi thức dậy

Đoán điềm chiêm bao của ta

Mộng lành là như  thế nào

Mộng thấy con hùng (gấu) con bà (gấu lớn)

Mộng thấy con huỷ (rắn độc) con xà (rắn)

 

Quan Thái bốc đoán rằng

Mộng thấy con hùng con bi

Là điềm sinh con trai

Mộng thấy con huỷ con xà

Là điềm sinh con gái)

Chữ (can) ở đây có phiên thiết là “cư yên” 居焉, đọc là “kiên”.

Chữ (bi) ở đây có phiên thiết là “bỉ hà” 彼何đọc “bà” cho hiệp vận với “hà” ở trên.

          (“Thi kinh” 詩經, Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã ấn hành, 2004)

          Về sau, người ta dùng “điềm hùng” hoặc “mộng hùng” 夢熊 (mơ thấy con gấu) chỉ điềm sinh con trai, “mộng xà” 夢蛇 (mơ thấy con rắn) chỉ điềm sinh con gái.

Nghĩ rằng cậu mợ hiếm hoi,

Điềm hùng chưa ứng chút trai muộn mằn.

(Nhị độ mai 1679 - 1680)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 30/4/2024

 

Previous Post Next Post