Câu đối: Ô cổ sát, uế không môn, xuất thế danh tăng thực quỷ ... (HCH)


污古剎穢空門出世名僧實鬼

惑檀那迷施主入塵本假爲眞 

Ô cổ sát, uế không môn, xuất thế danh tăng thực quỷ

Hoặc đàn na, mê thí chủ, nhập trần bổn giả vi chân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/4/2024

Previous Post Next Post