Câu đối: Nhất lộ yên trần, diệp lạc hoa phi linh loạn nguyệt ... (HCH)

 

一路烟塵葉落花飛零亂月

三更鷄犬風吹雨打倒顛天

Nhất lộ yên trần, diệp lạc hoa phi linh loạn nguyệt

Tam canh kê khuyển, phong xuy vũ đả đảo điên thiên 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/4/2024

Previous Post Next Post