Sáng tác: Tuý thuỳ tiên - Trúc phách ti cầm (HCH)

 

醉垂鞭

竹拍伴絲琴

香爐熱

逢佳節

幾客作詩吟

薄霜秋未深

家山荒舊徑

庭除静

月光臨

把酒問知音

黃花相默沉

TUÝ THUỲ TIÊN

Trúc phách bạn ti cầm

Hương lô nhiệt

Phùng giai tiết

Kỉ khách tác thi ngâm

Bạc sương thu vị thâm

Gia sơn hoang cựu kính

Đình trừ tĩnh

Nguyệt quang lâm

Bả tửu vấn tri âm

Hoàng hoa tương mặc trầm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/3/2024

 

Previous Post Next Post