Dịch thuật: Tam bành bà đã nổi lên một hồi (1554) (Nhị độ mai)

 

TAM BÀNH BÀ ĐÃ NỔI LÊN MỘT HỒI (1554)

          Tam bành 三彭: Đạo giáo cho rằng trong thân thể con người có thượng, trung, hạ “tam thi” 三尸 (hoặc gọi là “tam trùng” 三虫, “tam bành” 三彭).

          Thượng thi tên là Bành Cứ 彭倨, ở trong đầu; trung thi tên là Bành Chất 彭质, ở trong bụng; hạ thi tên là Bành Kiểu  彭矫, ở dưới chân. Tam thi có thể khiến con người sinh bệnh, đồng thời chuyên ghi lại tội lỗi và cái ác của con người, mỗi khi đến ngày Canh Thân 更申lúc con người ngủ say, tam thi rời khỏi thân thể, “trên bạch với Thiên tào, dưới tâu với địa phủ, báo cáo về tội trạng của con người, thuật lại cái ác của con người, thần tư mệnh căn cứ lời tấu của tam thi mà giảm tuổi thọ của họ. Nếu vào ngày đó con người không ngủ, tam thi sẽ không thể rời khỏi thân thể để đi cáo trạng. Cho nên, ngày trước mỗi khi gặp ngày Canh Thân, một số người trai giới không ngủ, khiến tam thi không thể lên trời xuống đất để báo cáo lỗi lầm của mình, đó gọi là “thủ Canh Thân” 守庚申.

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996 

Thuận lòng bao quản sang hèn

Tam bành bà đã nổi lên một hồi

(Nhị độ mai 1553 - 1554)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 12/3/2024

Previous Post Next Post