Câu đối: Lộc hậu quan cao nhiên tham tang lợi kỉ tức hữu tước chi khất cái ... (HCH)

 

祿厚官高然貪贓利己即有爵之乞丐

門寒屋漏却種德爲人猶無位之公卿

Lộc hậu quan cao nhiên tham tang lợi kỉ, tức hữu tước chi khất cái

Môn hàn ốc lậu khước chủng đức vi nhân, do vô vị chi công khanh 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/3/2024 

          Mượn ý từ trong “Tiểu song u kí” 小窗幽记:

平民种德施惠, 是無位之公卿.

 仕夫贪財好货, 乃有爵之乞丐.

Bình dân chủng đức thi huệ, thị vô vị chi công khanh.

Si phu tham tài hiếu hoá, nãi hữu tước chi khất cái.

(Bách tính bình dân tích đức hành thiện, trên thực tế là vị quan cao mà không có tước vị.

          Quan lại triều đình tham tài hối lộ, chẳng khác nào kẻ ăn mày lại  ở được ngôi cao.)

Previous Post Next Post