Sáng tác: Tử lưu mã - Trục phong bôn Tử lưu (HCH)

 

紫騮馬

逐風奔紫騮

沙飛足不休

金鞍搭背上

千里血汗流

壯氣凌雲志

雄心破賊謀

揮鞭塞上去

風急聽颼颼

TỬ LƯU MÃ

Trục phong bôn Tử lưu

Sa phi túc bất hưu

Kim an đáp bối thượng

Thiên lí huyết hãn lưu

Tráng khi lăng vân chí

Hùng tâm phá tặc mưu

Huy tiên tái thượng khứ

Phong cấp thính sưu sưu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/3/2024 

Tử lưu mã 紫騮馬: tên một loại ngựa, tức “Tảo hồng mã” 枣紅馬, người thời Đường gọi là “Tử lưu” 紫騮, hiện nay gọi là “Tảo lưu” 枣騮.

Previous Post Next Post