Dịch thuật: Thăng đường nhập thất (Thường dụng điển cố)

 

 THĂNG ĐƯỜNG NHẬP THẤT

升堂入室

          Thăng : bước lên. Đường : gian nhà phía trước cung thất thời cổ. Thất : gian nhà phía sau cung thất.

          Ví học vấn hoặc thành tựu kĩ nghệ rất cao hoặc có được sự truyền thụ sâu sắc.

          Điển xuất từ Luận ngữ - Tiên tiến 论语 - 先进:

          Khổng Tử 孔子từng đánh giá học vấn của môn sinh Tử Lộ 子路 (tên gọi Trọng Do 仲由):

Do dã thăng đường hĩ, vị nhập vu thất dã.

由也升堂矣, 未入室也.

(Anh Do đã bước lên đến đường rồi, nhưng chưa vào đến thất)

          Ý nói học vấn của Tử lộ tuy có thành tựu, nhưng vẫn chưa đủ tinh thâm.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 27/3/2024

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005

Phụ lục của người dịch

          子曰: “由之瑟, 奚为于丘之门?” 门人不敬子路. 子曰: “由也升堂矣, 未入室也.”

                                                                    (论语 - 先进)

          Tử viết: “Do chi sắt, hề vi vu Khâu chi môn?” Môn nhân bất kính Tử Lộ. Tử viết: “Do dã thăng đường hĩ, vị nhập thất dã.”

                                                                     (Luận ngữ - Tiên tiến)

          Khổng Tử bảo rằng: “Anh Do đánh đàn sắt, sao lại đàn như  thế ở chố ta?” Các môn sinh nhân đó mà không kính trọng Tử Lộ. Khổng Tử bảo rằng: “Anh Do đã bước lên đến đường rồi, nhưng chưa vào đến thất.” (Ý nói học vấn của Tử Lộ đã đạt đến quy mô hoàn bị rồi, nhưng vẫn chưa đủ tinh thông.)

Đề giải

          Tính tình của Tử Lộ mạnh mẽ cứng rắn, cho nên khi đánh đàn, âm thanh của tiếng đàn mang tính chất sát phạt, thiếu đi sự ôn hoà. Cho nên Khổng Tử mới nói là ở tại chỗ này sao lại đàn những âm điệu như thế? Bản ý của Khổng Tử lo cho Tử Lộ vì tính tình cứng rắn mà sau này không được thọ chung, cho nên mới nói như thể để kiềm chế. Các môn nhân không hiểu bản ý của Khổng Tử nên không kính trọng Tử Lộ. Khổng Tử giải thích thêm rằng, thành tựu tu dưỡng của Tử Lộ đã bước lên đến đường rồi, nhưng chưa vào đến thất mà thôi.

          Đoạn này Khổng Tử kiên nhẫn động viên và nhắc nhở Tử Lộ.

          “Thăng đường nhập thất” trở thành thành ngữ.

          (“Luận ngữ toàn thư đồ giải tường tích” 论语全书图解详析, Tư Lí 思履chủ biên. Bắc Kinh: Bắc Kinh liên hợp xuất bản công ti, 2014)

 

Previous Post Next Post