Dịch thuật: Sự biến Tĩnh Khang

 

SỰ BIẾN TĨNH KHANG

          Tống Huy Tông Triệu Cát 宋徽宗赵佶là vị hôn quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông là vị hoàng đế thứ 8 của triều Bắc Tống, thời gian trị vì, trọng dụng các gian thần như Thái Kinh 蔡京, Đồng Quán 童贯, Cao Cầu 高俅, Lương Sư Thành 梁师成, Lí Bang Ngạn 李邦彥. Đối nội thì vơ vét của dân, đối ngoại thì không có cách nào chống lại sự xâm lược của quân Kim. Trong sự biến Tĩnh Khang 靖康bị quân Kim bắt đi, trở thành vị hoàng đế vong quốc.

          Cuối thời Bắc Tống, Tống Huy Tông 宋徽宗kế vị, triều chính ngày càng suy yếu. Tống Huy Tông bản tính tuỳ tiện, thích thi từ ca phú, không giỏi chính sự. Thời gian tại vị, ông trọng dụng bọn gian thần như Thái Kinh 蔡京, Đồng Quán 童贯, Cao Cầu 高俅 để chủ trì triều chính, mặc sức vơ vét tiền của của nhân dân, lại hoang dâm vô đạo.

          Từ Tống Thái Tổ 宋太祖trở đi, hoàng đế triều Tống ức chế võ tướng, trong tay võ tướng không có quân quyền thực tế, hành động cũng bị khống chế, tạo thành cục diện quân không biết tướng, tướng không biết quân, sức chiến đấu cực yếu. Lúc liên kết với Kim để chống Liêu, quân Tống không kham nỗi

          Quân Kim sau khi diệt Liêu, cũng nhìn thấy rõ sự suy yếu của quân Tống, bèn có ý định muốn diệt Tống. Năm 1125, Kim Thái Tông 金太宗hạ chiếu đánh Tống. binh chia làm hai lộ tấn công Thái Nguyên 太原, Yên Sơn 燕山.

          Tống Huy Tông tại Đông Kinh 东京nghe tin, vội nhường ngôi vị cho con trưởng là Triệu Hoàn 赵桓. Triệu Hoàn lên ngôi, đó là Tống Khâm Tông 宋钦宗.

          Đương thời, Kim đối với Tống thực hành phương kế vừa tấn công vừa nghị hoà. Tháng Giêng năm 1126, một lộ quân Kim công thành chiếm đất, quân đến dưới thành Đông Kinh.

          Tống Khâm Tông kinh hoảng muốn bỏ chạy về phương nam, bị Thượng thư Hữu thừa tướng Lí Cương 李纲ngăn cản khuyên giải. Trong thời khắc nguy nan, Lí Cang chủ trì phòng ngự Đông Kinh, mấy lần đánh lui sự tấn công của quân Kim. Lão tướng Thiểm Tây 陕西Chủng Sư Đạo 种师道đem quân cứu viện. Trong tình thế đó, Tống Khâm Tông lại kiên trì nghị hoà với quân Kim, đáp ứng việc cắt nhường Thái Nguyên 太原, Trung Sơn 中山 (nay là Định Châu 定州 Hà Bắc 河北), 3 trấn ở Hà Gian 河间. Tôn Kim Đế là bá phụ, quân Kim ở đông lộ mới rút lui.

          Tống Khâm Tông sau khi cắt đất đã hối hận, có ý đồ phát binh ban đêm cướp doamh trại quân địch, may được thắng lợi. Sau, tướng Tống là Diêu Bình Trọng 姚平仲đem 40 vạn quân tập kích đại doanh tướng Kim là Tông Vọng 宗望, kết quả bị Tông Vọng đánh bại. Quân Kim căm giận, một lần nữa bao vây Đông Kinh.

          Tống Khâm Tông nữa thỉnh cầu nghị hoà, cho Túc Vương Triệu Xu 肃王赵枢vào doanh trại quân Kim làm con tin, đồng thời mang theo một số lượng lớn vàng bạc. Quân Kim dẫn con tin và đem theo vàng bạc về nước.

          Tháng 8 năm đó, Kim Thái Tông một lần nữa mệnh cho Đại tướng Tông Vọng 宗望, Tông Hàn 宗翰đem quân đánh Tống. Quân Kim chia làm hai lộ, lần lượt từ Tây kinh 西京 (nay là Lạc Dương 洛阳Hà Nam 河南), Bảo Châu 保州(nay là huyện Thanh Uyển 清苑Hà Bắc 河北) tiến xuống phía nam. Hai lộ quân Kim lần lượt công hạ trọng trấn Thái Nguyên 太原và phủ Bình Dương 平阳(nay là phía bắc Thái Nguyên 太原Sơn Tây 山西) phương Bắc, vào tháng 11 hợp lại dưới thành Khai Phong 开封.

          Quân Kim đến dưới thành, Tống Khâm Tông mất hồn thất vía. Lúc bấy giờ, đại thần chủ chiến là Lí Cương đã bị bãi miễn từ sớm, trong triều không có tướng nào có thể chiến đấu. Quân Kim ngày đêm công thành, chẳng bao lâu phá được thành. Ngày 1 tháng 12 Tống Khâm Tông đầu hàng quân Kim.

          Tông Hàn mệnh cho Tống Khâm Tông dâng lên cho nước Kim 100 vạn thoi vàng, 500 vạn thoi bạc, lụa 1000 vạn tấm, mới chuẩn bị cho việc đầu hàng. Tống Khâm Tông nhất nhất đều đáp ứng. Nhưng, quân Kim lại dụ Tống Khâm Tông đến doanh trại rồi giữ lại không thả, nói rằng đợi giao đủ vàng bạc mới thả.

          Thế là, Tống Khâm Tông mệnh cho quan lại đến thành Đông Kinh vơ vét, cả kinh thành bị vét trống không. Quân Kim bèn vào thành bắt Tống Huy Tông và hoàng hậu, hoàng tôn, hậu phi, triều thần lên đến hơn 3000 người, họ cùng với Tống Khâm Tông bị áp giải về phương bắc, Bắc Tống diệt vong. Năm đó là năm 1127, niên hiệu Tĩnh Khang 靖康thứ hai đời Tống Khâm Tông, sử xưng là “Tĩnh Khang chi biến” 靖康之变. 

                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 03/3/2024

Nguyên tác Trung văn

TĨNH KHANG CHI BIẾN

靖康之变

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 6)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post