Dịch thuật: "Khư" là phần đầu ống tay áo

 

“KHƯ” LÀ PHẦN ĐẦU ỐNG TAY ÁO

          Nói đến tay áo (y tụ 衣袖), trong văn ngôn có chữ (khư), cũng chỉ tay áo. Nhưng nếu phân tích mà nói, nó vốn chỉ phần đầu của ống tay áo, tức nay là “tụ khẩu” 袖口. Chu Tuấn Thanh 朱骏声trong “Thuyết văn thông huấn định thanh – Dự bộ” 说文通训定声 - 豫部, dưới chữ (khư):

          Tích ngôn chi, tắc tụ viết duệ, duệ khẩu viết khư.

          析言之則袖曰袂袂口曰袪

          (Phân tích ra mà nói, tay áo (tụ ) gọi là “duệ” , phần đầu tay áo là “khư’ )

          Trong Thi kinh – Đường phong – Cao cừu 诗經 - 唐风 - 羔裘có câu:

Cao cừu báo khư

羔裘豹袪

Tức dùng da con dê con là áo cừu, dùng da báo làm phần đầu ống tay áo.

          Khổng Dĩnh Đạt 孔穎达sớ rằng:

Duệ thị tụ chi đại danh, khư thị tụ đầu chi tiểu xưng, kì thông giai vi duệ.

袂是袖之大名, 袪是袖头之小称, 其通皆为袂

(Duệ là đại danh của “tụ” (tay áo), “khư” là tiểu xưng của “tụ đầu” (phần đầu ống tay áo) gọi thông nhau là “duệ” .)

Trong Nghi lễ - Tang phục 仪礼 - 丧服:

Khư xích nhị thốn

袪尺二寸

(Khư dài 1 xích 2 thốn)

          Trịnh Huyền 郑玄chú rằng:

Khư, tụ đầu dã.

, 袖头也

(Khư là phần đầu ống tay áo)

          Nói một cách đơn giản, tay áo ở thời cổ khác với ống tay áo ngày nay, chỗ cổ tay còn nối một đoạn dạng hình ống không ngắn, hợp lại gọi là “duệ” , bộ phận tiếp với phần trên là “tụ đầu” 袖头, chính gọi là “khư” . Trong Thi kinh – Trịnh phong – Tuân đại lộ 诗經 - 郑风 - 遵大路có câu:

Tuân đại lộ hề

Sảm chấp tử chi khư hề

遵大路兮

掺执子之袪兮

(Theo đường lớn mà đi

Em nm ly tay áo ca chàng)

          “Sảm” là níu lấy. Ý nói níu lấy phần đầu tay áo của đối phương, do vì dài mới có thể “sảm”.

          Thời Xuân Thu, công tử lưu vong Trùng Nhĩ 重耳, lúc đầu bị bức phải đào thoát đến Bồ Thành 蒲城, quan hầu cận là Phi phụng mệnh Tấn Hiến Công 晋献公đuổi theo bắt. Trong “Truyn” ghi rng:

            Công sử tự nhân Phi pht B. (Trùng Nhĩ) du viên nhi tu, Phi trm kì khư, toi xut bôn Địch.

          公使寺人披伐蒲,(重耳) 踰垣而走. 披斩其袪, 遂出奔翟.

          (Hiến Công sai quan hu cn là Phi đánh B Thành, (Trùng Nhĩ) vượt tường chy, Phi chém đứt ng tay áo, (Trùng Nhĩ) chy thoát đến đất Địch)

          Quan hu cn ct đứt được chính là mt đon ng tay áo, tức “khư” . Chính là “khư” nên Trùng Nhĩ mới thoát được.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 08/3/2024

Nguồn

TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

中国古代文化常识

Tác giả: Hoàng Kim Quý 黄金贵

Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2022

Previous Post Next Post