Câu đối: Huỷ nhân chi thiện, sỉ học vô tài nhi khoa kỉ trí ...(HCH)

 

毀人之善耻學無才而誇己智

鄙眾之能懷奸有詐卻斥他庸

Huỷ nhân chi thiện, sỉ học vô tài nhi khoa kỉ trí

Bỉ chúng chi năng, hoài gian hữu trá khước xích tha dung 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/3/2024

    Mượn ý từ trong Khổng Tử gia ngữ - Nhan Hồi đệ thập bát 孔子家语 - 颜回第十八 :

          颜回问小人, 孔子曰: “毀人之善以为辨, 狡讦怀诈以为智, 幸人之有过, 耻学而羞不能, 小人也.”

          Nhan Hồi vấn tiểu nhân, Khổng Tử viết: “Huỷ nhân chi thiện dĩ vi biện, giảo kiết hoài trá dĩ vi trí, hạnh nhân chi hữu quá, sỉ học nhi tu bất năng, tiểu nhân dã.”

          (Nhan Hồi hỏi về tiểu nhân, Khổng Tử bảo rằng: “Công kích ưu điểm của người khác, cho mình là giỏi ăn nói; dụng tâm hiểm ác, bươi móc khuyết điểm của người ta, cho mình là kẻ thông minh; người khác gặp phải hoạ mà vỗ tay vui mừng, xem việc học hỏi ở người khác là sự sỉ nhục, lại khinh thường người không có tài năng, đó là hạng tiểu nhân.”

Previous Post Next Post