Dịch thuật: Nhan Hồi vấn tiểu nhân (Khổng Tử gia ngữ)

 

    颜回问小人, 孔子曰: “毀人之善以为辨, 狡讦怀诈以为智, 幸人之有过, 耻学而羞不能, 小人也.”

                                                                      (孔子家語 颜回第十八)

Phiên âm

          Nhan Hồi vấn tiểu nhân, Khổng Tử viết: “Huỷ nhân chi thiện dĩ vi biện, giảo kiết hoài trá dĩ vi trí, hạnh nhân chi hữu quá, sỉ học nhi tu bất năng, tiểu nhân dã.”

                                              (Khổng Tử gia ngữ - Nhan Hồi đệ thập bát)

Dịch nghĩa

          (Nhan Hồi hỏi về tiểu nhân, Khổng Tử bảo rằng: “Công kích ưu điểm của người khác, cho mình là giỏi ăn nói; dụng tâm hiểm ác, bươi móc khuyết điểm của người ta, cho mình là kẻ thông minh; người khác gặp phải hoạ mà vỗ tay vui mừng, xem việc học hỏi ở người khác là sự sỉ nhục, lại khinh thường người không có tài năng, đó là hạng tiểu nhân.”

Chú của người dịch

Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 23/3/2024

Previous Post Next Post