Sáng tác: Thướng hành bôi - Bất đoạn trường giang lưu thuỷ (HCH)

 

上行杯

不斷長江流水

風怒起

滾滾狂澜

污賊來侵同洗絕

之波盡决

却貪官

添鄙吝

厄運 

多恨

黔首饑寒

THƯỚNG HÀNH BÔI

Bất đoạn trường giang lưu thuỷ

Phong nộ khởi

Cổn cổn cuồng lan

Ô tặc lai xâm đồng tẩy tuyệt

Chi ba tận quyết

Khước tham quan

Thiêm bỉ lận

Ách vận

Đa hận

Kiềm thủ cơ hàn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/02/2024 

Chi ba tận quyết 之波盡决: Mượn ý từ câu trong Cựu Đường thư – Lí Mật truyện 舊唐書 - 李密傳:

          Khánh nam sơn chi trúc, thư tội vị cùng; quyết đông hải chi ba, lưu ác nan tận.

          罄南山之竹, 書罪未窮; 東海之波, 流惡難盡.

          (Chặt hết trúc núi nam cũng không ghi hết tội; tát cạn sóng biển đông cũng không rửa sạch hết cái ác)

          Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô đại cáo” 平吳大誥cũng viết rằng:

Quyết Đông Hải chi thuỷ bất túc dĩ trạc kỳ ô

Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác

決東海之水不足以濯其污

罄南山之竹不足以書其惡

(Tát cạn hết nước biền Đông cũng không đủ để rửa sạch cái dơ

Chặt hết trúc núi Nam cũng không đủ để ghi hết cái ác)

Previous Post Next Post