Sáng tác: Thanh ca nhi - Điền viên mang hài soa lạp (HCH)

 

青哥兒

田園芒鞋簑笠

暮年茅舍菊花開

謝客蓬門接月來

數盞粗茶亦舒懷

春常在

THANH CA NHI

Điền viên mang hài soa lạp

Mộ niên mao xá cúc hoa khai

Tạ khách bồng môn tiếp nguyệt lai

Sổ trản thô trà diệc thư hoài

Xuân thường tại

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/02/2024

  

Previous Post Next Post