Dịch thuật: Âu Dương Hấp (Tể tướng Trung Quốc)

 

ÂU DƯƠNG HẤP

          Âu Dương Hấp 欧阳歙 (? – năm 39), tự Chính Tư 正思. Ông là Tể tướng thời Quang Vũ Đế 光武帝. Vì tội tham tang nên bị hạ ngục, chết trong ngục.

          Âu Dương Hấp 欧阳歙, người Thiên Thặng 千乘An Lạc 安乐 (nay thuộc phía bắc trấn Cao Uyển 高苑 huyện Cao Thanh 高青tỉnh Sơn Đông 山东). Xuất thân từ thế gia danh Nho, viễn tổ là Âu Dương Sinh 欧阳生từng truyền lại bộ “Phục Sinh Thượng thư” 伏生尚书, tám đời sau đó đều là Bác sĩ Nho học.

          Âu Dương Hấp từ nhỏ đã nghiên cứu Nho học, khiêm cung hữu lễ. Lúc Vương Mãng 王莽nắm chính quyền ông làm Trưởng xã tể 长社宰 . Sau khi Lưu Huyền 刘玄xưng đế, ông được mời giữ chức Huyện lệnh huyện Nguyên Vũ 原武. Lúc Lưu Tú 刘秀vào Hà Bắc 河北, thấy ông trị lí Nguyên Vũ rất tốt, liền thăng làm Hà Nam Đô uý 河南都尉, hành Thái tử sự 太子事.

          Sau khi Lưu Tú xưng đế, Âu Dương Hấp chuyên nhậm Hà Nam Doãn 河南尹, phong Bị Dương Hầu 被阳侯. Năm 29, nhân vì sự cố bị miễn chức. Năm sau, được khởi dụng lại làm Nhữ Nam Thái thú 汝南太守. Thời gian nhậm chức ông cử dụng hiền tài tuấn kiệt, chính tích tốt đẹp. Năm 33, được đổi phong là Dạ Hầu 夜侯. Ông trị lí Nhữ Nam hơn 9 năm, còn truyền dạy cả trăm học trò.

          Tháng Giêng năm Kiến Vũ 建武thứ 15 (năm 39), Đại tư đồ Hàn Hâm 韩歆bị miễn chức, Âu Dương Hấp được bái làm Đại tư đồ, trở thành Tể tướng.

          Mùa đông tháng 10 năm đó, có người cáo phát Âu Dương Hấp trong thời gian nhậm chức Nhữ Nam Thái thú đã tham tang tiền tài hơn ngàn vạn, bị bắt giam vào ngục. Tin tức truyền ra, hơn ngàn học trò vì ông mà thỉnh nguyện xin khoan thứ. Một học trò của ông, tên Lễ Chấn 礼震người quận Bình Nguyên 平原chỉ mới 17 tuổi nghe tin, lập tức đến kinh thành tìm cách cứu, khi tới huyện Hoạch Gia 获嘉Hà Nam , bảo người trói mình lại rồi tiếp tục vào kinh, dâng thư thỉnh cầu xin được chịu tội chết thay cho Âu Dương Hấp. Trong thư dâng lên có nói, Âu Dương Hấp là Nho học tông sư, Bác sĩ đời thứ tám, nếu theo luật mà xử tử thì học vấn thất truyền, thiên hạ sẽ mất đi một vị đại sư. Nhưng khi thư đưa đến triều thì Âu Dương Hấp đã chết trong ngục. Lưu Tú an táng ông theo lễ, đồng thời cảm động tấm lòng nhân nghĩa của Lễ Chấn đối với Âu Dương Hấp, đã nhậm dụng Lễ Chấn làm Lang trung 郎中.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                Quy Nhơn 26/02/2024 

Nguyên tác Trung văn

ÂU DƯƠNG HẤP

欧阳歙

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC

中国历代宰相录

Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇

Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Previous Post Next Post