Câu đối: Tiếp hóa mê nhân, thốc phát hoàng y đô giả ảnh ..... (HCH)

 

接貨迷人禿髮黃衣都假影

收財惑眾邪陰黑暗弗眞光

Tiếp hoá mê nhân, thốc phát hoàng y đô giả ảnh

Thu tài hoặc chúng, tà âm hắc ám phất chân quang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/02/2024

Previous Post Next Post