Câu đối: Thục bế thiền lâm, mạt pháp dương trần tăng hoá quỷ ... (HCH)

 

孰閉禪林末法陽塵僧化鬼

誰開地獄窮謀人世鬼爲僧

Thục bế thiền lâm, mạt pháp dương trần tăng hoá quỷ

Thuỳ khai địa ngục, cùng mưu nhân thế quỷ vi tăng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/02/2024

Previous Post Next Post