Sáng tác: Thu ba mị - Thiên khoát vân phiêu lộ nhất hàng (HCH)

 

秋波媚

天闊雲飄鷺一行

鵑囀促韶光

風聲數響

炊煙慢上

葉落昏黄 

金樽浮蟻東籬傍

夀客見悠閑

健康秋氣

傲霜堅志

斗米無干 

 THU BA MỊ

Thiên khoát vân phiêu lộ nhất hàng

Quyên chuyển xúc thiều quang

Phong thanh sổ hưởng

Xuy yên mạn thướng

Diệp lạc hôn hoàng 

Kim tôn phù nghĩ đông li bạng

Thọ khách kiến du nhàn

Kiện khang thu khí

Ngạo sương kiên chí

Đấu mễ vô can

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/01/2024 

Hôn hoàng 昏黄: Tức hoàng hôn.

          Trong bài Cổ tùng quân 古从军của Lí Kì 李颀đời Đường có câu:

Bạch nhật đăng sơn vọng phong hoả

Hôn hoàng ấm mã bạng Giao Hà

白日登山望烽火

昏黄饮马傍交河

(Ban ngày lên núi quan sát phong hoả đài

Hoàng hôn dắt ngựa cho uống nước tựa bên thành cổ Giao Hà)

          Vương Quán 王观đời Tống trong bài từ theo điệu Lâm giang tiên 临江仙cũng đã viết:

Yến tử quy lai nhân khứ dã

Thử thời vô nại hôn hoàng

燕子归来人去也

此时无奈昏黄

(Chim én bay về nhưng người đã đi mất

Lúc này là hoàng hôn không biết phải làm sao)

          Trong “Truyện Kiều” câu 1268, Nguyễn Du cũng đã viết:

Song sa vò võ phương trời

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng

(“Truyện Kiều” 1267 – 1368)

Phù nghĩ 浮蟻: Bọt rượu nổi lên trên bề mặt trông giống như kiến nên người xưa mượn “phù nghĩ” (nổi kiến) để chỉ rượu.

Thọ khách 壽客: một tên gọi khác của hoa cúc.

Đấu mễ vô can 斗米無干: Điển Đào Tiềm.          

Đào Tiềm 陶潜 (khoảng năm 365 – năm 427): tự Uyên Minh 淵冥, có thuyết cho tên là Uyên Minh, tự là Nguyên Lượng 元亮, sau khi về với nhà Lưu Tống thuộc Nam triều mới đổi tên là Tiềm , biệt hiệu Ngũ Liễu tiên sinh 五柳先生, người Sài Tang 柴桑Tầm Dương 寻阳. Ông là từ phú gia, tản văn gia, thi nhân kiệt xuất cuối thời Đông Tấn, từng giữ qua các chức Giang Châu tế tửu 江州祭酒, Kiến Uy tham quân 建威参军, Trấn quân tham quân 鎮军参军, Bành Trạch huyện lệnh 彭泽县令. Ông làm Bành Trạch huyện lệnh được 81 ngày, thì có viên Đốc bưu quận Tầm Dương đến, bọn thuộc hạ bảo ông “phải thắt đai ra nghinh tiếp”. Ông than rằng:

Ngã khởi năng vị ngũ đấu mễ chiết yêu hướng hương lý tiểu nhi

我岂能为五斗米折腰向乡里小儿

(Ta há vì năm đấu gạo mà khom lưng trước bọn quan lại trong làng)

bèn trả ấn từ quan ẩn cư. Đào Tiềm là nhà thơ điền viên đầu tiên của Trung Quốc, được xưng là “Cổ kim ẩn dật thi nhân chi tông” 古今隐逸诗人之宗cũng được cho là “Điền viên thi phái chi tị tổ” 田园诗派之鼻祖.

Lúc mất ông có tên thuỵ là Tĩnh Tiết 靖节.

 

Previous Post Next Post