Câu đối: Tục cú tà ngôn, tá vật mê nhân ô cổ sát ...

 


俗句邪言借物迷人污古刹

淫詞巧語假真惑眾穢空門

Tục cú tà ngôn, tá vật mê nhân ô cổ sát

Dâm từ xảo ngữ, giả chân hoặc chúng uế không môn 

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 06/01/2024

Previous Post Next Post