Dịch thuật: "Lục thân bất nhận" là lục thân nào

 

“LỤC THÂN BẤT NHẬN ” LÀ LỤC THÂN NÀO

          Có một câu thành ngữ hình dung một người thiết diện vô tư, không thông nhân tình, không nể mặt ai, gọi là “lục thân bất nhận” 六亲不认. Một số người cảm thấy nghi hoặc đối với thành ngữ này.

          Đúng vậy, trong cuộc sống cũng thường nghe nhiều người nói đến từ “lục thân” 六亲này. Rốt cuộc “lục thân” 六亲chỉ những “thân” nào?

          Kì thực, về “lục thân” trước giờ cách nói không giống nhau. Tra các sử liệu có liên quan, thế nào là “lục thân”, đại khái có 9 thuyết. Nhưng thuyết mà có tính đại biểu nhất có 3.

          Thứ 1: Trong Tả truyện – Chiêu Công nhị thập ngũ niên 左传 - 昭公二十五年có nói về “lục thân” là

          Phụ tử 父子, huynh đệ 兄第, cô tả 姑姐, sinh cữu 甥舅, hôn cấu 婚媾, nhân á 姻亚.

          Theo Đỗ Dự 杜预đời Tấn chú thích:

Thê phụ viết hôn, trùng hôn viết cấu, tế phụ viết nhân. Lưỡng tế tương vị viết á.

妻父曰昏, 重昏曰媾, 婿父曰姻. 两婿相谓曰亚.

          (Phụ thân của vợ là “hôn”, đã có phối ngẫu rồi lại kết hôn với người khác là “cấu”, phụ thân của rể là “nhân”. Hai rể gọi với nhau gọi là “á”.)

“Hôn” là phụ thân của vợ; “nhân” là phụ thân của rể. “Lục thân” bao gồm cả người ngoài họ.

          Thứ 2: Trong Lão Tử 老子có nói:

Lục thân bất hoà hữu hiếu từ; quốc gia hôn loạn hữu trung thần.

六亲不和有孝慈; 国家昏乱有忠臣.

          (Lục thân bất hoà có hiếu từ; quốc gia hỗn loạn có trung thần)

          Vương Bật 王弼chú giải là:

Lục thân, phụ tử, huynh đệ, phu phụ.

六亲, 父子, 兄弟, 夫妇也.

(Lục thân là cha con, anh em, chồng vợ)

          Thứ 3: Trong Hán thư – Giả Nghị truyện 汉书 - 贾谊传có nói:

          Kiến cửu an chi thế, thành trường trị chi nghiệp, dĩ thửa tổ miếu, dĩ phụng lục thân, chí hiếu dã.

          建久安之势, 成长治之业, 以承祖庙, 以奉六亲, 至孝也.

          (Kiến lập cục thế an định trường cửu, hoàn thành cơ nghiệp bình trị lâu dài, để nối tiếp tổ tông, để phụng thờ lục thân, là chí hiếu vậy)

          Học giả đời Đường Nhan Sư Cổ 颜师古chú dẫn lời của Ứng Thiệu 应劭:

Lục thân, phụ mẫu, huynh đệ, thê tử dã.

六亲, 父母, 兄弟, 妻子也

(Lục thân là cha mẹ, anh em, vợ con)

Tức phụ, mẫu, huynh, đệ, thê tử, tử nữ.

          Tổng hợp những điều trên, “lục thân” chủ yếu là chỉ phụ thân, mẫu thân, huynh, đệ, thê tử, tử nữ. Đây cũng là những người thân nhất với mình.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 03/01/2024

Nguồn

TRUNG QUỐC NHÂN ĐÍCH XƯNG HÔ

中国人的称呼

Biên soạn: Lưu Nhất Đạt 刘一达

Tranh vẽ: Mã Hải Phương 马海方

Bắc Kinh: Trung dịch xuất bản xã, 2022

Previous Post Next Post