Câu đối: Tam thạch đôi trùng, thiền viện đàn na quan yến khiếu ...

 

三石堆重禪院檀那觀燕嘯

一毛轉動道塲施主聽梅開

Tam thạch đôi trùng, thiền viện đàn na quan yến khiếu

Nhất mao chuyển động, đạo tràng thí chủ thính mai khai 

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 07/01/2024

Previous Post Next Post