Sáng tác: Vương tôn tín - Thực khả dĩ vô nhục (HCH)

 

王孫信

食可以無肉

少肉瘦

瘦醫補足

住無疑

莫棄忘種竹

竹而忘

使人俗

但記著於心

無惡竹

盡拋傲骨

听旁人

順耳從邪欲

廉恥濁

身攜辱

 VƯƠNG TÔN TÍN

Thực khả dĩ vô nhục

Thiểu nhục sấu

Sấu y bổ túc

Trú vô nghi

Mạc khí vong chủng trúc

Trúc nhi vong

Sử nhân tục

Đản kí trước ư tâm

Vô ác trúc

Tận phao ngạo cốt

Thính bàng nhân

Thuận nhĩ tùng tà dục

Liêm sỉ trọc

Thân huề nhục

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/12/2023

Thượng khuyết 上闋 (đoạn trên): Dựa theo bài “Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên”於潜僧绿筠轩 của Tô Thức 蘇軾 đời Tống:

宁可食无肉, 不可居无竹

无肉令人瘦, 无竹令人俗

人瘦尚可肥, 士俗不可医

傍人笑此言, 似高还似痴

若对此君仍大嚼, 世间那有扬州鹤?

Ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc

Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục

Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y

Bàng nhân tiếu thử ngôn, tự cao hoàn tự si

Nhược đối thử quân nhưng đại tước, thế gian na hữu Dương Châu hạc

(Thà ăn cơm không có thịt chứ không thể ở mà không có trúc

Không có thịt làm cho người hoá gầy, không có trúc khiến cho người hoá tục

Người gầy thì có thể mập lại, chứ kẻ sĩ đã tục rồi thì không thể chữa trị được

Tục sĩ cười những lời này, phải là như thanh cao mà cũng là như si ngốc

Nếu đối diện với trúc mà lòng vẫn luôn ham món ngon, thì trên thế gian này làm gì có người cưỡi hạc đi đến Dương Châu)

Ác trúc 惡竹: Điển xuất từ Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác tiên kí Nghiêm Trịnh Công ngũ thủ 將赴成都草堂途中有作先寄嚴鄭公五首, của Đỗ Phủ 杜甫.  Ở bài 4 có câu:

Tân tùng hận bất cao thiên xích

Ác trúc ưng tu trảm vạn can

新松恨不高千尺

惡竹應須斬萬竿

(Hận cho cây tùng mới trồng không được cao thêm ngàn xích

Với loài trúc tạp cần phải chặt cả vạn cây)

“Tân tùng” 新松 là tùng mới trồng,  “ác trúc” 惡竹 là loại trúc tạp, mọc loạn khắp nơi, lấn các loại cây khác,  ngoài nghĩa thực chỉ, còn ngụ ý điều thiện và cái ác.

Dương Luân 楊倫 trong Đỗ Phủ kính thuyên 杜甫鏡銓 có nói, hai câu đó ngụ ý “phù thiện tật ác” 扶善疾惡 (giúp điều thiện, ghét cái ác.)

Và theo Thẩm Đức Tiềm 沈德潛trong Đường thi biệt tài truyện 唐詩別裁傳, hai câu đó cũng ngụ ý  “phù quân tử, ức tiểu nhân” 扶君子抑小人 (giúp quân tử, ức chế tiểu nhân.)

Previous Post Next Post