Dịch thuật: Tử sinh xem nhẹ lông hồng (1429) (Nhị độ mai)

 

TỬ SINH XEM NHẸ LÔNG HỒNG (1429)

          Tư Mã Thiên 司马迁 trong Báo Nhậm An thư报任安书 có viết:

人固有一死, 或重于太山, 或轻于鸿毛, 用之所趋异也.

Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng vu Thái sơn, hoặc khinh vu hồng mao, dụng chi sở xu dị dã.

(Mỗi người đều một lần chết. Có người chết đi, giá trị của sinh mệnh họ nặng hơn núi Thái; có người chết đi, giống như một chiếc lông nhẹ nhàng bay đi. Đó là nhân vì sự truy cầu của mỗi người không giống nhau.)

          (Đặng Tương Tử 邓湘子: Tư Mã Thiên司马迁. Chiết Giang Thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006)

          Lí Bạch 李白trong bài Kết miệt tử 结袜子viết rằng:

Yên Nam tráng sĩ Ngô môn hào

Trúc trung trí diên ngư ẩn đao

Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh

Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao

燕南壮士吴门豪

筑中置铅鱼隐刀

感君恩重许君命

泰山一掷轻鸿毛

 (Cao Tiệm Li hiệp sĩ nước Yên thời Chiến Quốc và Chuyên Chư hiệp sĩ nước Ngô thời Xuân Thu

Một người bỏ chì vào ống trúc để thích sát Tần Thuỷ Hoàng, một người giấu dao vào bụng cá để thích sát Ngô Vương Liêu

          Vì ân tình sâu nặng của họ mà dùng sinh mệnh của mình để báo đáp

          Sinh mệnh đó vốn nặng như núi Thái mà có lúc cũng xem nhẹ như lông hồng chẳng tiếc)

          Đặng Trần Côn trong “Chinh phụ ngâm” sáng tác bằng chữ Hán cũng viết:

Trượng phu thiên lí chí mã cách

Thái sơn nhất trịch khing hồng mao

丈夫千里志馬革

泰山一擲輕紅毛

(câu 22 - 23)

          Ở bản chữ Nôm tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa

Gieo Thái sơn nhẹ nữa hồng mao

(câu 21 – 22)

Tử sinh xem nhẹ lông hồng

Quyết liều Sinh đã gieo sông bao giờ

(Nhị độ mai 1429 - 1430)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 14/12/2023

Previous Post Next Post