Sáng tác: Tuý thuỳ tiên - Trì bạn thảo thanh thanh (HCH)

 

醉垂鞭

池畔草青青

園中樹梢鶯囀

物色各相爭

鮮花嫩葉榮

舉杯邀雅友

他鄉淡水多情

故里又春天

風光依舊評 

 TUÝ THUỲ TIÊN

Trì bạn thảo thanh thanh

Viên trung thụ sao oanh chuyển

Vật sắc các tương tranh

Tiên hoa nộn diệp vinh

Cử bôi yêu nhã hữu

Tha hương đạm thuỷ đa tình

Cố lí hựu xuân thiên

Phong quang y cựu bình

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/12/2023

Đạm thuỷ 淡水: Điển xuất từ câu:

Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ

君子之交淡若水

(Quân tử kết giao với nhau thanh đạm như nước)

          Trong Trang Tử - Sơn mộc 莊子 - 山木có đoạn:

          Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.

          君子之交淡若水, 小人之交甘若醴; 君子淡以親, 小人甘以絕.

          (Quân tử kết giao với nhau thanh đạm như nước, tiểu nhân kết giao với nhau ngon ngọt như rượu; quân tử thanh đạm nhưng ngày càng thân thiết, tiểu nhân ngon ngọt nhưng lại dễ cắt đứt.)

          (“Trang Tử kim chú kim dịch” 莊子今注今譯 Trần Cổ Ứng 陳鼓應 chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007, trang 512)

          Trong Lễ kí – Biểu kí 禮記 - 表記 cũng có đoạn:

          Quân tử chi tiếp như thuỷ, tiểu nhân chi tiếp như lễ. Quân tử đạm dĩ thành, tiểu nhân cam dĩ hoại.

          君子之接如水, 小人之接如醴. 君子淡以成, 小人甘以壞.

          (Quân tử giao tiếp với nhau như nước, tiểu nhân giao tiếp với nhau như rượu ngon. Quân tử giao tiếp như nước tuy thanh đạm nhưng nhân đó mà sự việc thành, tiểu nhân giao tiếp như rượu tuy ngon ngọt nhưng vì thế mà sự việc hư.)

          (“Lễ kí dịch giải” 禮記譯解  Vương Văn Cẩm 王文錦 dịch giải. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007, trang 819)

 

Previous Post Next Post