Sáng tác: Trường kiều nguyệt tịch - Bắc song huyền tự kim tôn tửu (HCH)

 

長橋月夕

北窗玄序金樽酒

南院朱明玉盞茶

閑賞春花開萬色

靜看秋月照千家

 TRƯỜNG KIỀU NGUYỆT TỊCH

Bắc song huyền tự kim tôn tửu

Nam viện chu minh ngọc trản trà

Nhàn thưởng xuân hoa khai vạn sắc

Tĩnh khan thu nguyệt chiếu thiên gia

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/12/2023

Bắc song 北窗: tức “Bắc song cao ngoạ” 北窗高臥,  thường được dùng để ví cuộc sống thanh nhàn tự thích. Trong bài “Bắc song tam hữu” 北窗三友 của Bạch Cư Dị 白居易 có đoạn”:

Kim nhật bắc song hạ

Tự vấn hà sở vi

Hân nhiên đắc tam hữu

Tam hữu giả vi thuỳ

Cầm bãi triếp cử tửu

Tửu bãi triếp ngâm thi

……………..

今日北窗下

自問何所爲

      欣然得三友

三友者爲誰

琴罷輒舉酒

酒罷輒吟詩

………………..

(Hôm nay bên cửa sổ phía bắc

Tự hỏi mình sẽ làm những gì

Vui vì có được ba người bạn

Ba người bạn đó là ai

(Đó là) Đàn xong liền nâng chén rượu

Rượu xong liền ngâm thơ)

Huyền tự 玄序: biệt xưng của mùa đông.

Chu minh 朱明: biệt xưng của mùa hạ.

Previous Post Next Post