Câu đối: Xảo ngữ phương lai, tục cú thô từ thương cổ sát ...

 


巧語方來俗句粗詞傷古刹

妖言一出污條穢目敗空門

Xảo ngữ phương lai, tục cú thô từ thương cổ sát

Yêu ngôn nhất xuất, ô điều uế mục bại không môn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/12/2023

Previous Post Next Post