Sáng tác: Thâm viện nguyệt - Phong sắt sắt (HCH)

 

深院月

風瑟瑟

水潺潺

北雁南來暮色寒

又想蒓鱸肥嫩菜

嬋娟翹望得平安

 THÂM VIỆN NGUYỆT

Phong sắt sắt

Thuỷ sàn sàn

Bắc nhạn nam lai mộ sắc hàn

Hựu tưởng thuần lư phì nộn thái

Thiền quyên kiều vọng đắc bình an

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/12/2023

Thuần lư 蒓鱸 / 莼鲈: Điển xuất từ thành ngữ “Thuần lư chi tư” 莼鲈之思, hình dung tình cảm nhớ quê hương.

          Thuần  là tên một loại rau; lư  là tên một loại cá. Thành ngữ “Thuần lư chi tư” liên quan đến câu nói của Trương Hàn 张翰 thời Tây Tấn:

          Trương Hàn 张翰 tự Quý Ưng 季鹰, người Ngô Giang 吴江, là một tài tử, thi thư đều giỏi. Nói đến Trương Hàn, người ta thường nhắc đến món rau thuần và cá lư. Trong Tấn thư – Trương Hàn truyện 晋书 - 张翰传 có viết:

          Trương Hàn tại Lạc, nhân kiến thu phong khởi, nãi tư Ngô Trung uyển thái thuần canh, lư ngư quái, viết: ‘Nhân sinh quý thích chí, hà năng ki hoạn sổ thiên lí dĩ yếu danh tước hồ!’ Toại mệnh giá nhi quy.

          张翰在洛, 因见秋风起, 乃思吴中苑菜莼羹, 鲈鱼脍, : ‘人生贵适志, 何能羁宦数千里以要名爵乎!’ 遂命驾而归.

          (Trương Hàn lúc ở tại ấp Lạc, thấy gió thu nổi lên, liền nhớ tới món canh rau thuần, thịt cá lư thái nhỏ ở quê nhà Ngô Trung, bèn nói rằng: ‘Đời người quý ở chỗ được theo chí của mình, sao lại vì việc mưu cầu công danh tước vị mà trói buộc thân mình nơi xa ngàn dặm.’ Bèn sai thị tùng đóng ngựa trở về quê nhà)

http://www.huaxia.com/wh/zsc/2006/00518530.htmlg

Thiền quyên 嬋娟: Mượn chỉ vầng trăng. Trong bài từ theo điệu “Thuỷ điệu ca đầu” 水調歌頭 của Tô Thức 蘇軾có câu:

Đản nguyện nhân trường cửu

Thiên lí cộng thiền quyên

但願人長久

千里共嬋娟

(Chỉ cầu người mà mình mong nhớ được bình yên mãi mãi,

Dù cách trăm sông ngàn núi, cũng có thể cùng nhau ngắm vầng trăng sáng.)

Previous Post Next Post