Câu đối: Huỷ pháp khinh thiền, tá si mị võng lượng dĩ trì xảo ngôn hoặc chúng .....


毀法輕禪借魑魅魍魎以持巧言惑眾

誣僧蔑寺假牛鬼蛇神而用邪說迷人

Huỷ pháp khinh thiền, tá si mị võng lượng dĩ trì xảo ngôn hoặc chúng

Vu tăng miệt tự, giả ngưu quỷ xà thần nhi dụng tà thuyết mê nhân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/12/2023

Si mị võng lượng 魑魅魍魎: Theo truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, “si mị võng lượng” 魑魅魍魎là các loài yêu tinh quỷ quái ở rừng núi ao hồ chuyên hại người.

Ngưu quỷ xà thần 牛鬼蛇神: Trong truyền thuyết thần thoại, “ngưu quỷ” 牛鬼 là quỷ có đầu trâu; “xà thần” 蛇神 là thần có thân rắn, phiếm chỉ quỷ thần có hình dạng quái dị. 

Previous Post Next Post