Sáng tác: Tây lâu tử - Âm u biến sắc từ vân (HCH)

 

西樓子

陰幽變色慈雲

亂紛紛

穢雜竹林古剎

起污塵

邪心動

妖言弄

毒良人 

朝夕鼓鐘不慕

戀金銀

 TÂY LÂU TỬ

Âm u biến sắc từ vân

Loạn phân phân

Uế tạp trúc lâm cổ sát

Khởi ô trần

Tà tâm động

Yêu ngôn lộng

Độc lương nhân

Triêu tịch cổ chung bất mộ

Luyến kim ngân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/12/2023

TÂY LÂU TỬ

Mây lành biến sắc hoá âm u

Tầng tầng rối loạn

Tự viện trúc lâm uế tạp

Bụi bốc mù

Tà tâm trổi dậy

Yêu ngôn xằng bậy

Hại tha nhân

Chuông sớm trống chiều chẳng quản

Chỉ bạc vàng


Previous Post Next Post